งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advance Cardiac Life Support. 2005  2010 Guidelines Anything change?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advance Cardiac Life Support. 2005  2010 Guidelines Anything change?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advance Cardiac Life Support

2 2005  2010 Guidelines Anything change?

3 Emphasis on High-Quality CPR “… blood flow is optimized by using the recommended chest compression force and duration and maintaining a chest compression rate of approximately 100 compressions per minute. These guidelines recommend that all rescuers minimize interruption of chest compressions … CPR instruction should emphasize the importance of allowing complete chest recoil between compressions.” (Circulation. 2005; 112: IV19-IV34) 2005 Guidelines

4 Emphasis on High-Quality CPR “ To provide effective chest compressions, push hard and push fast. … compress the adult chest at a rate of at least 100 compressions per minute with a compression depth of at least 2 inches/5 cm. … allow complete recoil of the chest after each compression, to allow the heart to fill completely before the next compression. … minimize the frequency and duration of interruptions in compressions to maximize the number of compressions delivered per minute. (Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

5 Highlights This is a re-emphasis from 2005 For effective compressions: – Push fast – Push hard – Allow chest to fully recoil – Minimize any interruptions – Avoid excessive ventilation

6 Compression Hand Position “The rescuer should compress the lower half of the victim’s sternum in the center (middle) of the chest, between the nipples. The rescuer should place the heel of the hand on the sternum in the center (middle) of the chest between the nipples and then place the heel of the second hand on top of the first so that the hands are overlapped and parallel.” (Circulation. 2005; 112: IV19-IV34) 2005 Guidelines

7 Compression Hand Position “The rescuer should place the heel of one hand on the center (middle) of the victim’s chest (which is the lower half of the sternum) and the heel of the other hand on top of the first so that the hands are overlapped and parallel.” (Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

8 Highlights Hands in center of the chest Lower half of breastbone Second hand on top of the first Not on lowest part of breastbone

9 Breathing Assessment “While maintaining an open airway, look, listen, and feel for breathing.” (Circulation. 2005; 112: IV19-IV34) 2005 Guidelines

10 Breathing Assessment “After activation of the emergency response system, all rescuers should immediately begin CPR for adult victims who are unresponsive with no breathing or no normal breathing (only gasping).” (Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

11 Highlights No more look, listen, and feel Quick “look” for no breathing or no normal breathing Agonal breaths remain a concern

12 CPR Sequence - HCP “For an unresponsive person who is not breathing or not breathing normally, begin CPR by opening the airway and giving 2 rescue breaths followed with 30 chest compressions. Repeat cycles of 30:2 (ABC method)”. (Summary from Circulation. 2005; 112: IV19-IV34) 2005 Guidelines

13 CPR Sequence - HCP “For an unresponsive person who is not breathing or not breathing normally, and has no obvious pulse, activate EMS and begin CPR with 30 compressions followed by opening the airway and giving 2 rescue breaths. Repeat cycles of 30:2 (CAB method)”. (Summary from Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

14 Highlights Initial assessment approach: – Assess responsiveness – Assess breathing – Activate EMS – Assess pulse – Perform CPR ABC  CAB

15 Chain of Survival “Early recognition of the emergency and activation of the emergency medical services (EMS) or local emergency response system Early bystander CPR Early delivery of a shock with a defibrillator Early advanced life support followed by post resuscitation care delivered by healthcare providers” (Circulation. 2005; 112: IV12-IV18) 2005 Guidelines

16 Chain of Survival “These actions are termed the links in the ‘Chain of Survival.’ For adults they include:  Immediate recognition of cardiac arrest and activation of the emergency response system  Early CPR that emphasizes chest compressions  Rapid defibrillation if indicated  Effective advanced life support  Integrated post– cardiac arrest care” (Travers, et al. Circulation. 2010;122;S676-S684) 2010 Guidelines

17 Highlights Addition of 5 th link in chain – Integrated post-cardiac arrest care

18 Cricoid Pressure - HCP “Cricoid pressure should be used only if the victim is deeply unconscious.” (Circulation. 2005; 112: IV19-IV34) 2005 Guidelines

19 Cricoid Pressure - HCP “The routine use of cricoid pressure in adult cardiac arrest is not recommended.” (Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

20 Highlights Cricoid pressure may impede ventilation Difficult to teach Aspiration may still occur

21 Team Approach - HCP “When multiple rescuers are present, they should rotate the compressor role about every 2 minutes. The switch should be accomplished as quickly as possible (ideally in less than 5 seconds) to minimize interruptions in chest compressions.” (Circulation. 2005;112:IV-12-IV-17) 2005 Guidelines

22 Team Approach - HCP “The intent of the algorithm is to present the steps of BLS in a logical and concise manner that is easy for all types of rescuers to learn, remember and perform. These actions have traditionally been presented as a sequence of distinct steps to help a single rescuer prioritize actions. However, many workplaces and most EMS and in-hospital resuscitations involve teams of providers who should perform several actions simultaneously (e.g.: one rescuer activates the emergency response system while another begins chest compressions, and a third either provides ventilations or retrieves the bag-mask for rescue breathing, and a fourth retrieves and sets up a defibrillator).” (Berg, et al. Circulation. 2010;122;S685-S705) 2010 Guidelines

23 Highlights Tasks performed simultaneously Integrate additional rescuers as they arrive Designate team leader

24 สรุป BLS 2010

25 Copyright ©2010 American Heart Association Travers, A. H. et al. Circulation 2010;122:S676-S684 Chain of Survival

26 Sequence: 1 person HCP Recognition  Activation  C-A-B  defibrillation

27  Early recognition of arrest Sign of arrest – Unresponsive with – No normal breathing Not breathing Agonal gasps

28  activation EMS + get AED

29 คลำชีพจร ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที ผู้ใหญ่ :- carotid artery เด็กโต :- carotid หรือ femoral artery เด็กเล็ก :- brachial artery carotid femoralbrachial  Check pulse in 10 sec.

30 C = Circulation การนวดหัวใจ A = Airway เปิดทางเดินหายใจให้ โล่ง B = Breathing ช่วยการหายใจ  Start C-A-B

31 How to Assist circulation??

32

33 How to maintain airway??

34 A = Airway head tilt - chin lift maneuver jaw thrust maneuver

35 How to assist breathing??

36 B = Breathing ผู้ใหญ่ : ทุกๆ 5-6 วินาที (~ 10-12 ครั้งต่อนาที )

37 Copyright ©2010 American Heart Association Berg, M. D. et al. Circulation 2010;122:S862-S875 The EC clamp technique of bag-mask ventilations

38 การช่วยหายใจ ต้องเปิดทางเดินอากาศให้โล่งอยู่ตลอดเวลา แต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ 1 วินาที ต้องสังเกตเห็นทรวงอกขยายยกสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการเป่าที่แรงและเร็ว

39 Copyright ©2010 American Heart Association Travers, A. H. et al. Circulation 2010;122:S676-S684 the lone rescuer must first recognize that the victim has experienced a cardiac arrest, based on unresponsiveness and lack of normal breathing.

40 Copyright ©2010 American Heart Association Berg, R. A. et al. Circulation 2010;122:S685-S705 BLS healthcare provider algorithm

41 AED comes 

42 Copyright ©2010 American Heart Association Berg, R. A. et al. Circulation 2010;122:S685-S705 BLS healthcare provider algorithm และรอฟังคำแนะนำ

43 ACLS

44 Start CPR Give O2, attach EKG monitor Shockable rhythm? PulselessVT/VFAsystole/PEA yesno

45 PulselessVT/VF shock CPR 2min, IV assess EKG Shockable rhythm CPR 2min, adrenaline EKG Shockable rhythm CPR 2 min,amiodarone

46 Asystole/PEA CPR 2min, Adrenaline, advance airway, capnogram EKG non-Shockable rhythm CPR 2min, Adrenaline Treat Correctable cause

47 Correctable cause 5H 5T Hypovolemia Hypoxia Hypothermia Hydrogen ion (acidosis) Hypo/hyper kalemia Toxin Tension pneumothorax Tamponade Thrombosis: pulmonary Thrombosis: cardiac

48 Copyright ©2010 American Heart Association Neumar, R. W. et al. Circulation 2010;122:S729-S767 ACLS Cardiac Arrest Circular Algorithm

49 การใช้ยาในการกู้ชีพ Adrenaline 1 mg IV every 3-5 min –Adult ETT dose 2-2.5 mg dilute in NSS 10 ml.

50 การใช้ยาในการกู้ชีพ Amiodarone : –In cardiac arrest  300 mg IV push then 150 mg IV in next dose –In tachy arrythmia  150 mg IV more than 10 min then IV drip 1 mg/min x 6 hr(360 mg in 6 hr) then drip 0.5 mg/min x 18 hr(540 mg in 18 hr) (max 2.2 g/day )

51 การใช้ยาในการกู้ชีพ Adenosine: 6mg IV rapid push in 1-3 sec with 20 ml NSS push with double syringe technique –Record rhythm strip during IV push –Second dose 12 mg IV

52 การใช้ยาในการกู้ชีพ Atropine: 0.5 mg IV every 3-5 min (max 0.04 mg/kg or 3mg) 10% calcium gluconate: 30 ml IV in case Magnesium pre-arrest or hyperkalemia

53 Arrhythmia with pulse

54 Bradycardia with pulse HR < 50 Airway, oxygen, IV, EKG, Monitor BP,O2sat HR < 50 Sign of poor tissue perfusion Atopine /pacemaker or Dopamine or epinephrine

55 tachycardia with pulse HR >150 Airway, oxygen, IV, EKG, Monitor BP,O2sat HR >150 Sign of poor tissue perfusion Synchronize cardioversion

56 Cardioversion (tachycardia with pulse) เหมือนขั้นตอนการทำ defibrillation เพิ่มเติม ตรงที่ –Need sedation ( valium, morphine) – กดปุ่ม sync (synchronization mode)  เห็น marker on R-wave – เลือก energy ที่เหมาะสม SVT/ Atrial flutter  50-100 J Stable Monomorphic VT  100 J AF  120-200 J Polymorphic VT  defib.

57 Cardioversion จำง่ายๆ –Regular tachycardia  100 J –Irregular Narrow complex  120-200 J Wide complex  Defib.

58 tachycardia with pulse without symptoms HR> 150 No Sign of poor tissue perfusion Wide QRS( > 3 ช่อง ) Antiarrhythmic drug(amiodarone)

59 tachycardia with pulse without symptoms HR> 150 No Sign of poor tissue perfusion Narrrow QRS( < 3 ช่อง ) Vagal maneuvers, adenosine, B-blocker, CCB

60 EKG แบบไหนเรียกว่า narrow QRS?

61

62 EKG แบบไหนเรียกว่า regular QRS?

63

64 เราเอาไปใช้ตอนไหน ?

65 tachycardia with pulse without symptoms HR> 150 No Sign of poor tissue perfusion Wide QRS( > 3 ช่อง ) Antiarrhythmic drug(amiodarone)

66 tachycardia with pulse without symptoms HR> 150 No Sign of poor tissue perfusion Narrrow QRS( < 3 ช่อง ) Vagal maneuvers, adenosine, B-blocker, CCB

67 ลองคิดดูว่า หากเราเจอ คนไข้ แบบนี้จะทำอย่างไร

68 95 ปี ใจสั่น -no poor perfusion-BP ดี Type of arrhythmia & Mx ?

69 43 ปี ใจสั่น -no poor perfusion-BP ดี Type of arrhythmia & Mx ?

70 65 ปี ใจสั่น -no poor perfusion-BP ดี Type of arrhythmia & Mx ?

71 55 ปี ใจสั่น -no poor perfusion-BP ดี Type of arrhythmia & Mx ?

72 55 ปี ใจสั่น -poor perfusion-BP ต่ำ Type of arrhythmia & Mx ?

73 51 ปี ใจสั่น -poor perfusion-BP ต่ำ Type of arrhythmia & Mx ?

74 สรุปสิ่งที่เปลี่ยนไปใน 2010

75

76 สิ่งที่เปลี่ยนไปของ CPR 2010 เน้นเรื่อง การทำการกู้ชีพแบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีความต่อเนื่อง การกดหน้าอกที่ถูกต้องจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ได้มาก

77 Highlights การหาตำแหน่งการกดหน้าอกโดยใช้ระดับหัวนม เป็นจุดอ้างอิง ถือว่าไม่น่าเชื่อถือ วางมือตำแหน่งตรงกลางหน้าอก ที่กระดูกสันอก ส่วนล่าง ห้ามวางมือในตำแหน่งปลายสุดของกรดูกสันอก วางส้นมืออีกข้างซ้อนทับมือข้างแรก กดหน้าอกในอัตราอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที

78 Highlights กดหน้าอกลึก อย่างน้อย 2 นิ้ว หรือลึกกว่าเล็กน้อย ( ไม่มีใครบอกว่า กดลึกมากที่สุดได้แค่ไหน ) กดหน้าอกลึก อย่างน้อย 2 นิ้ว (1/3 ของทรวงอก เด็กโต ) กดหน้าอกลึก อย่างน้อย 1.5 นิ้ว (1/3 ของทรวงอก เด็กเล็ก ) แต่ส่วนมากจากการศึกษา พบว่าแม้บอกให้กด หน้าอก โดยความแรง คนส่วนใหญ่ก็ยังกดเบา

79 Highlights ไม่มีการใช้ ตาดู หูฟัง แก้มสัมผัส ใช้แค่การดูอย่างรวดเร็วว่า รู้สึกตัวหรือไม่ หายใจปกติ หรือไม่ เนื่องจากการหายใจแบบเฮือกๆ หรือหายใจไม่เป็น จังหวะ อาจประเมินยากทำให้ผู้ทำการกู้ชีพสับสนว่าจะ เริ่มทำการ CPR หรือไม่ ทำให้มีการ delay การกด หน้าอกเพิ่มขึ้น ซึ่งแท้จริงอาการเหล่านั้นอาจเป็น อาการแรกก่อนที่ผู้ป่วยจะหยุดหายใจ

80 Highlights ขั้นตอนในการกู้ชีพ – ประเมินความรู้ตัว – ประเมินการหายใจ – เรียกทีม EMS – เริ่มทำ CPR CAB ตามลำดับ โดยใช้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่และ เด็ก

81 ขอบคุณค่ะ

82

83 ท่าพักฟื้น หากผู้ป่วยหายใจได้แต่ยังไม่รู้สึกตัว ตะแคงผู้ป่วยมาด้านใดด้านหนึ่ง โดยที่เรา ประคองที่ศีรษะของผู้ป่วยตะแคงตาม และวาง แก้มผู้ป่วยลงบนหลังมือด้านตรงข้าม น้ำลาย เสมหะ และลิ้นจะไม่อุดกั้นทางเดิน หายใจของผู้ป่วย

84 recovery position

85 shockable ใช้ AED (automated external defibrillator) AED (automated external defibrillator) shockable

86 Automated External Defibrillator (AED) กดเปิดเครื่อง แปะแผ่นกาวที่ใช้กระตุ้นหัวใจ กดปุ่มวิเคราะห์คลื่นหัวใจผู้ป่วย และรอผลอ่าน และรอฟังคำแนะนำต่อไป ถ้าเครื่อง AED แนะนำให้ shock  ให้ประกาศ ให้ทุกคนออกห่างผู้ป่วย แล้วกดปุ่ม shock หลังจากนั้นให้ตามด้วยการ CPR ทันที จนครบ 5 รอบ แล้วจึงกดปุ่มวิเคราะห์คลื่นหัวใจผู้ป่วยอีกครั้ง และรอฟังคำแนะนำ

87

88

89 Post cardiac arrest care (ROSC) ABC – Optimize ventilation & oxygenation Keep O2 sat >/= 94% EtCO2 35-40 mmHg – Treat hypotension (keep sBP >90) IV, vasopressor – Induce hypothermia – Coronary reperfusion in suspected of ACS

90 สรุป BLS

91

92

93


ดาวน์โหลด ppt Advance Cardiac Life Support. 2005  2010 Guidelines Anything change?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google