งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Mrs.Jetiya Sapkhanarak

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Mrs.Jetiya Sapkhanarak"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Mrs.Jetiya Sapkhanarak
English for Beginners By Mrs.Jetiya Sapkhanarak

2

3

4 คำสรรพนาม (Pronoun) คือ คําที่ใชแทนคํานาม หรือใชแทนชื่อ สัตวสิ่งของ สถานที่ทั้งนี้เพื่อมิใหตองพูดถึงชื่อคนสัตวสิ่งของสถานที่นั้นซ้ำๆ รูปประธาน  รูปกรรม Possessive Form Reflexive Pronoun Adjective Pronoun  I  Me my  mine  myself we Us our ours ourselves you You your yours yourself he Him his himself she Her her hers herself it It its itself they Them their theirs themselves

5 กริยาช่วยทั้ง 24 ตัว is am are/was were เป็น อยู่ คือ do does /did ทำ
has have / had มี can / could สามารถ May / might อาจจะ ขออนุญาต will shall / would should จะ ควรจะ must ต้อง need จำเป็นต้อง dare กล้า ท้า ought to ควรจะ used to เคย

6 Present Tense ปัจจุบันกาล
Present Simple : S + Verb 1 (ประธานเอกพจน์เติม S ) + ……. = I go. ผมไป Present Continuous : S + is, am, are + Verb 1 เติม ing +…….. = I am going. ผมกำลังไป Present Perfect : S + have, has + Verb 3 + ……….. = I have gone. ผมได้ไป Present Perfect Conti. : S + have, has + been + Verb 1 เติม ing + ….... = I have been going. ผมได้กำลังไป

7 Past Tense อดีตกาล Past Simple : S + Verb 2 (เติม ed บ้าง ผันบ้าง ) + … = I went. ผมไปแล้ว Past Continuous : S + was, were + Verb 1 เติม ing +… = I was going. ผมกำลังไปแล้ว Past Perfect : S + had + Verb 3 + … = I had gone. ผมได้ไปแล้ว Past Perfect Conti. : S + had + been + Verb 1 เติม ing + … = I had been going. ผมได้กำลังไปแล้ว

8   Future Tense อนาคตกาล Future Simple : S + will , shall + Verb 1 (ไม่เติมอะไร) + … = I shall go. ผมจะไป Future Continuous : S + will , shall + be + Verb 1 เติม ing +…… = I shall be going. ผมจะกำลังไป Future Perfect : S + will , shall + have + Verb 3 + …… = I shall have gone. ผมจะได้ไปแล้ว Future Perfect Conti. : S + will , shall+have+been+Verb 1 เติม ing + … = I shall have been going. ผมจะได้กำลังไปแล้ว

9

10 Subject + Predicate (There are Verb + Object + Complement) Subject + Verb He writes. Subject + Verb + Object He writes this book. Subject + Verb + Complement He writes at home. Subject + Verb + Object + Complement He writes this book at home.

11 S + action V. or Complement
She smiles. They cry. Nan and Malee sleep. I love you. They buy three books. He reads a magazine. I am a teacher. We are doctors. Ann and Jim are winners

12 การใช้กริยาช่วยกับประธานต่างๆ
Subject Be Have Do ใช้ได้ทุกประธาน I am will/would We You They are have do can/could may/might shall/should He She It Tom is has does need / must dare ought to used to

13 การสร้างประโยคบอกเล่า
V. to be V. to have V. to do I am … I have …. I do …. We are ….. We have…. We do …. You are …. You have …. You do …. They are …. They have …. They do …. He is …. He has …. He does …. She is …. She has …. She does …. It is …. It has …. It does …. John is …. John has …. John does …. Suda is …. Suda has …. Suda does ….

14 ตัวอย่างการสร้างประโยคง่ายๆ
Past I was a student. We were students. You were a student. You were students. They were students. He was a student. She was a student. It was a dog. John was a student. Suda was a student. Present I am a student. We are students. You are a student. You are students. They are students. He is a student. She is a student. It is a dog. John is a student. Suda is a student.

15 The Verb TO BE Positive form Negative form I am your teacher.
We are a team. You are my student. You are interested. They are very good. He is good-looking. She is a puppy. It is Japanese hat. John is a singer. Suda is a beautifully. Negative form I am not your teacher. We aren’t a team. You aren’t my student. You aren’t interested. They aren’t very good. He isn’t good-looking. She isn’t a puppy. It isn’t Japanese hat. John isn’t a singer. Suda isn’t a beautifully.

16 ตัวอย่างการสร้างประโยคง่าย
 Present I have a house. We have a house. You have a house. They have a house. He has a house. She has a house. It has two legs. John has a house. Suda has a house.  Past I had a house. We had a house. You had a house. They had a house. He had a house. She had a house. It had two legs. John had a house. Suda had a house.

17 ตัวอย่างการสร้างประโยคง่าย
 Present I do homework. We do homework. You do homework. They do homework. He does homework. She does homework. It does …. John does homework. Suda does homework.  Past I did homework. We did homework. You did homework. They did homework. He did homework. She did homework. It did …. John did homework. Suda did homework.

18 Apply Sentences: Verb to HAVE & Helping Verb Positive Form
I have a meeting every Friday. I had a meeting last Friday. I will have a meeting next Friday. I can have a meeting today. I would like to have a meeting today. I may have a meeting next Friday. I must have a meeting today. I should have a meeting today. I ought to have a meeting today I used to have a meeting on Friday.

19 Apply Sentences: Verb to DO Positive Form
I do homework every day. I did homework last Friday. I will do homework next Friday. I can do homework today. I would like to do homework today. I may do homework next Friday. I must do homework today. I should do homework today. I ought to do homework today I used to do homework on Friday.

20 Apply Sentences: Action Verb Negative Form
I do not eat dinner every day. I am not eating dinner now. I will not eat dinner tomorrow. I can not eat dinner today. I would not like to eat dinner. I may not eat dinner today. I must not eat dinner today. I should not eat dinner. I ought not to eat dinner. I did not use to eat dinner. ( used to)

21 การสร้างประโยคคำถาม โดย
V.to be V.to have V.to do Am I …..? Do I have ….? Do I do ..? Are we …..? Do we have….? Do we do ..? Are you ….? Do you have ….? Do you do ..? Are they ….? Do they have ….? Do they do ..? Is he ….? Does he have ….? Does he do ..? Is she ….? Does she have ….? Does she do ..? Is it ….? Does it have ….? Does it do ..? Is John ….? Does John have ….? Does John do ..?

22 Do I Did I Do we work ? Did we read ? Do you go ? Did you buy ? Do they come ? Did they speak? Does he study ? Did he eat ? Does she return ? Did she tell you ? Does it Did it cook ? Does John Did John

23 ประโยคสั่งห้ามที่สุภาพ
ขึ้นต้นด้วย Please don’t + V.1 = กรุณาอย่า เช่น:- Please don’t go there alone. Please don’t make a loud noise. Please don’t come late. /Please don’t be late. Please don’t put the box there. Please don’t smoke here. Please don’t blame me. Please don’t be sad.

24 ประโยคชักชวน Let’s + V.1……….. = เรา.........กันเถอะ เช่น :-
Let’s go now. Let’s go to see a doctor. Let’s walk to school today. Let’s study English. Let’s wait for him here. Let’s finish the work now. Let’s have lunch. Let’s not cry.

25 ประโยคเสนอแนะ S + should + V1 = .....ควรจะ.......
S + should not + V1 = .....ไม่ควรจะ You should get up early. You should not help your friend. You should ask me if you don’t understand. You should not wear a very short skirt. You should work well every day. You should do it now.

26 ประโยคปรึกษา Should I stay here? Should I invite him to the meeting?
Should + S + V.1…..? = ควรจะ......หรือเปล่า เช่น :- Should I stay here? Should I invite him to the meeting? Should I report it to him? Should I believe him? Should I bring it with me?

27 ประโยคปรึกษาพิเศษ WH Question + (n) + should + S + V1……..? = ควรจะ เช่น :- What should I do first? What should I give to him? Who should I ask? Who should I contract? Where should I wait you today? Where should I work? What time should I have a meeting? How many books should I buy?

28 ประโยคขออนุญาต May I … Could I … + V.1 ….? = ฉันขอ.....ได้ไหม Can I …
May I speak to Mr.Tom? May I bring it with me? Could I have a table for two? Could I do my homework here? Can I borrow your pen?

29 ประโยคขอร้อง Could you + V1…? = คุณช่วย...... ได้ไหม
Would you mind + V.ing Could you do me a favor? Could you tell me the way? Could you order for me? Would you mind telling me your name? Would you mind speaking a little louder? Would you mind waiting for me after work?

30 ประโยคขอความเห็น What do you think of …… = คุณคิดว่า.....เป็นอย่างไร
What do you think of the book? What do you think of the position? What do you think of the work? What do you think of the problem?

31 Question Word คือ ”คำที่ใช้แสดงคำถาม”
What = อะไร ใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งของทั่วๆ ไป หรือใช้ถามเกี่ยวกับคนก็ได้ การใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งของ เช่น What is in the cage ? A bird. What book are you reading ? A newspaper. What time is it ? Seven o’clock. ถ้าใช้ถามถึงบุคคล จะหมายถึง อาชีพ (Profession) สถานภาพ (Status) หรือเชื้อชาติ (nationality) อย่างใดอย่างหนึ่งทันที เช่น What is your mother ? A teacher. What are you ? A student. What is your friend ? An American. อนึ่ง เมื่อ what มี Preposition จะวาง ไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น What is this made of ? สิ่งนี้ทำด้วยอะไร ? What are you laughing at ? คุณหัวเราะเยาะอะไร ?

32 What…..like ? แปลว่า “เหมือนอะไร” ใช้ถามถึงรูปร่าง ลักษณะ และสภาพความเป็นไปของคน, สัตว์, สิ่งของต่างๆ เช่น A: “What’s the new teacher like ?” ครูคนใหม่เป็นอย่างไร ? B: “She’s young and lovely.” ยังสาวและก็สวยเด้ง A: “What’s the weather like today ?” วันนี้อากาศเป็นอย่างไร ? B: “It’s cold and windy.” หนาวและลมแรง What…..for ? แปลว่า “เพื่ออะไร, ทำไม” มีลักษณะถามไปทางด้านหาเหตุผล เช่น A: “What is this tool used for ?” เครื่องมืออันนี้ใช้สำหรับอะไร ? B: “For gardening.” สำหรับทำสวน

33 Which = คนไหน, ตัวไหน, อันไหน
ใช้ถามได้ทั้งคน, สัตว์, สิ่งของ เป็นการถามเพื่อให้เลือกจากจำนวนสอง หรือจากจำนวนที่ได้จำกัดเอาไว้ เช่น Which of these languages do you speak fluently ? English. ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหล่านี้ที่คุณพูดได้ดี Which subjects do you prefer, art or math ? Math. คุณชอบวิชาไหนมากกว่า ศิลปะ หรือ คณิตศาสตร์ ? เมื่อ Which มี Preposition วาง ไว้ท้ายประโยค Which universities did you go to, Chula or Thammasat ? คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยไหน จุฬา หรือ ธรรมศาสตร์ ?

34 When = เมื่อไร ใช้ถามถึงเวลา (time) ไม่เจาะจงเวลาเหมือน What time แต่ผู้ตอบจะตอบเป็นเวลาเจาะจงหรือเวลารวมก็ได้ (ส่วนมากตอบเวลารวม) เช่น When do you go home ? I go home at five o’clock. When did your uncle visit you ? Last year. When do you do your homework ? In the evening.

35 Where = ที่ไหน ใช้ถามถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เช่น Where did they come from ? From London. Where do you meet him ? At the market. Where are you going ? To bank.

36 Who = ใคร ใช้ถามเกี่ยวกับคน who + Verb……? Who is that man ? Alan Smith. Who is our headmaster ? Mr. Pairote. Who are these boys ? Frank and Peter. Who wants to go home now ? Kittisak, sir. ข้อสังเกต : อย่าใช้ Who does want to go home now ? หรือ Does who want to go home now ?

37 Whom = ใคร ใช้ถามถึงคนในกรณีที่บุคคลนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาหรือของบุรพบท Whom did you meet yesterday ? Manus. Whom is he speaking with ? Prayong. ในปัจจุบันถ้าเป็นประโยคสนทนานิยมใช้ Who แทน Whom เช่น Who(m) do you think I met in the park this morning ? Who(m) do you write this letter to ?

38 Whose = ของใคร ใช้โดยมีนามตามหลัง Whose + noun + verb เช่น
Whose house is that ? Mary’s. Whose shirt do you have on ? Mine. ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง ใช้กับคนเท่านั้น เพื่อถามถึงเจ้าของ Whose + Verb  เช่น Whose is that pencil ? The teacher’s Whose is this suitcase ? Anna’s.

39 Why = ทำไม ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล, สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้ because, in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น Why did you go to the bookshop ? Why are you late ?                 Because the traffic is very heavy.  

40 How = อย่างไร ใช้ถามในความหายของลักษณะอาการ, วิธีการทางคมนาคมและขนส่ง, เครื่องมือ และใช้ขึ้นต้นประโยคสำหรับการทักทายด้วย เช่น How do they go to France ? By plane. How does she play the piano ? Very nicely. How do you cut it ? With a knife. How are you ? Fine, thank you.

41 How long = นานหรือยาวเท่าใด
ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลาว่านานเท่าใด หรือถามเกี่ยวกับความยาวของสิ่งของต่างๆ เช่น How long have you been here ? For four years. How long is this ruler ? Twelve inches long. How long is your string ? Six feet long. How often = บ่อยเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับความถี่ว่า บ่อยแค่ไหน (Frequency) เช่น How often do you take a bath ? Twice a day. How often does he see her ? Once a week.

42 How many = มากเท่าไร How much = มากเท่าไร
ใช้ถามเกี่ยวกับจำนวนมากน้อยของนามพหูพจน์ How many + plural noun เช่น How many books did you read ? Five How many students are there in your class ? Forty. How much = มากเท่าไร ใช้ถามจำนวนมากน้อยของนามนับไม่ได้, ราคาของ, ถามน้ำหนัก และถามเกี่ยวกับมาตราบวก ลบ คูณ หาร เช่น How much money do you need ? A hundred baht. How much is this TV ? A thousand baht. How much do you weigh ? 60 kilos.

43

44 How far = ไกลแค่ไหน ใช้ถามถึงระยะทางว่า ไกลแค่ไหน นอกจากนี้ยังถามถึงระดับความมากน้อยได้ด้วย เช่น How far is it from your house to your school ? It’s three kilometers. How far is it from here to Khorat ? It is about two hundred kilometers. How far do you agree with me ? Absolutely. (I agree with you.)

45 How tall = สูงเท่าไร ใช้กับความสูงของคนหรือสิ่งที่ไม่สูงมากนัก เช่น
How tall are you ? I am six foot tall. How tall is your brother ? He is five foot tall. หมายเหตุ : จะใช้ foot แทน feet ได้ เมื่อเป็นความสูงของคนเท่านั้น

46 How high = สูงเท่าไร ใช้กับความสูงที่สูงมาก เช่น ตึก ภูเขา ต้นไม้ หลังคาบ้าน ฯลฯ เช่น How high is this building ? Sixty feet high. How high is Mt. Everest ? 29,029 feet above sea level. หมายเหตุ : อย่าใช้ how high มาถามความสูงของคน และในทางกลับกันก็อย่าใช้ how tall มาถามความสูงของภูเขา ตึกราม บ้านช่อง

47 How wide = กว้างเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับความกว้างของสิ่งต่างๆ เช่น
How wide is the Chao Phraya River ? How wide is your bed ?

48 How about = เป็นอย่างไรบ้าง
ใช้ถามความคิดเห็น หรือเป็นการเสนอแนะแนวทางในเรื่องนั้นๆ เช่น How about gerund What about noun How about going to the zoo ? What about a short walk after dinner today ? How about watching a football match ?

49 How old = อายุเท่าไร ใช้ถามเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีเกิดของคน หรือ สัตว์ เช่น How old are you ? I’m 25 years old. How old is that dog ? It’s two years. How old is your father ? He’s 60 years old.

50 How fast = เร็วแค่ไหน How fast can he drive ?
He can drive at 80 kilometers an hour. How fast can he run ? 15 kilometers an hour. นอกจากที่กล่าวมาแล้ว how ยังใช้ถามในความหมายอื่นออกไปตามรูปคำถามที่ขึ้นด้วย How + Adjective หรือ Adverb ต่างๆ ได้ตลอดไปด้วย เช่น How soon…….., How hungry…….., How lazy…….., How big…….., How well……..etc.


ดาวน์โหลด ppt By Mrs.Jetiya Sapkhanarak

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google