งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในไทย

2 การกระทำที่ถือว่าเป็นการจัดสรรที่ดิน
จำหน่ายที่ดินต่อกันเป็นแปลงย่อย หรือมีจำนวน ๑๐ แปลงขึ้นไป การจำหน่าย ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมเป็นค่าตอบแทน และ ผู้จัดสรรได้มีคำมั่นหรือแสดงออกโดยปริยายว่า จะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงที่ดินนั้นให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม

3 พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
โฉนด บันทึกการยินยอมของผู้รับจำนอง แผนผังแบ่งแปลงและเนื้อที่โดยประมาณ โครงการปรับปรุงที่ดิน แผนงานโครงการและระยะเวลาบำรุงรักษาสาธารณูปโภค วิธีการจำหน่ายที่ดินและการชำระราคา ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้ส่วนเสีย แบบสัญญาที่จะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ ชื่อสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และค้ำประกันการบำรุงรักษาบริการสาธารณะ

4 ความล่าช้าในขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรร
การทำแบบและเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ การปรับแบบหลังจากยื่นขออนุญาตแล้วทำให้แบบจัดสรรไม่ตรงกับหน้างาน ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และกฏหมาย เช่น ทางเข้าออก ปัญหาความไม่พร้อมของหนังสือค้ำประกันสาธารณูปโภค

5 Housing type in Thailand

6 รูปแบบที่อยู่อาศัยในไทย
๑ การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการอาคารชุดพักอาศัยเอื้ออาทร โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าพร้อมสาธารณูปโภค

7 รูปแบบที่อยู่อาศัยในไทย
๒ การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของเอกชน โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าพร้อมสาธารณูปโภค

8

9                                                                                                                                                                                        

10

11 Thailand private developer
               บ้านสวยร่วมสมัยที่โอ่อ่า ด้วยเอกลักษณ์ของรูปแบบ ที่เน้นความหรูเรียบแบบตะวันตก ผสานความอ่อนหวานของตะวันออก ลงตัวด้วยสถาปัตยกรรมของเสาคู่ด้านหน้า ที่เสริมความหรูสง่า สะท้อนรสนิยมแห่งชีวิต ที่มั่นคงและโออ่า สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ อย่างแท้จริง                                  

12

13

14 Thailand private developer

15                                          

16

17 ถนน และ ทางเท้าในการจัดสรรที่ดิน
1.ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่น้อยกว่า 100 แปลง หรือน้อยกว่า 20 ไร่จะมีเขตทางกว้างตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป ผิวจราจรกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ทางเท้าด้านเสาไฟฟ้ากว้าง 1.15 เมตรขึ้นไป 2.ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่น้อยกว่า 300 แปลง หรือน้อยกว่า 50 ไร่ จะมีเขตทางกว้างตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ผิวจราจรกว้างตั้งแต่ 9 เมตรขึ้นไป ทางเท้ากว้างด้านละ 1.50 เมตรขึ้นไป 3.ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่มากกว่า 300 แปลง หรือมากกว่า 50 ไร่ จะมีเขตทางกว้างตั้งแต่ 16 เมตรขึ้นไปผิวจราจรกว้างตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ทางเท้ากว้างด้านละ 2 เมตรขึ้นไป ที่มา:

18 การจัดสรรที่ดินที่เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด
4. สำหรับการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านแถวนั้นมีข้อกำหนดอยู่ว่า ที่ดินของแต่ละหลังนั้นต้องมีหน้ากว้างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป มีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ตารางวาขึ้นไป มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 เมตรเป็นอย่างน้อย 5. ข้อกำหนดที่เป็นการจัดสรรที่ดินสำหรับอาคารพาณิชย์นั้นคล้ายคลึงกับการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านแถว นั่นคือ ที่ดินของแต่ละหลังนั้นต้องมีหน้ากว้างตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป มีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ตารางวาขึ้นไป ต่างกันที่การจัดสรรที่ดินสำหรับอาคารพาณิชย์นั้น มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินด้านหลัง 2 เมตรเป็นอย่างน้อยในขณะที่ด้านหน้าของพื้นที่ไม่จำเป็นต้องมีการร่นจากแนวเขตที่ดินแต่อย่างใดครับ ที่มา:

19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของเชียงใหม่
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่มา:

20


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google