งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 17 ของประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะก่อสร้างรั้วรอบแนวเขตแปลงที่ดินของตนที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้กับถนนในนิคมอุตสาหกรรม ให้ก่อสร้างเป็นรั้วโปร่งสูงไม่เกิน 2.00 เมตรจากระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดหรือใกล้กับแปลงที่ดินของผู้ประกอบกิจการนั้น เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นให้มีการก่อสร้างรั้วดังกล่าวสูงเกินกว่า 2.00 เมตรได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2.50 เมตร โดย กนอ. จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป สำหรับส่วนล่างของรั้วอาจก่อสร้างเป็นรั้วทึบก็ได้ แต่ต้องสูงไม่เกิน 1.20 เมตร จากระดับทางเท้าหรือถนนด้านที่ติดหรือใกล้กับแปลงที่ดินนั้น”

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google