งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิด จากการทำงาน ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิด จากการทำงาน ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิด จากการทำงาน ฯ

2 ประเด็นที่ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล 1. ส่งไฟล์ตารางแบบบันทึกข้อมูลสถิติผู้มารับ บริการ จากฐานข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาล ปี 2557 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557) ทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ( ไม่ รวมต่างด้าว ) ของ โรคปวดหลัง (ICD10 :M40- M54) และการบาดเจ็บ (ICD10: S00-T98) ช่วงอายุ 15-79 ปี ( สำหรับโรงพยาบาลที่ส่ง ข้อมูลมาแล้ว กรณีมีข้อมูลไม่ครบขอให้ส่งใหม่ อีกครั้ง ) รายชื่อโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล

3 ประเด็นที่ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล 2. ส่งไฟล์ ข้อมูลสถิติการตายจากการบาดเจ็บ ช่วงอายุ 15-79 ปี 3. สำนักฯ จะส่งไฟล์ตารางแบบบันทึกข้อมูล ฉบับปรับปรุงให้ทุกโรงพยาบาล ทาง e-mail และโปรดส่งข้อมูลกลับมา ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558

4 ประเด็นที่ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล 4. โรคปวดหลัง (ICD10 :M40-M54) ให้ส่ง ข้อมูลมาทั้งหมด และถ้ามีลง External code Y96 ให้ส่งเพิ่มมาด้วย 5. การบาดเจ็บ (ICD10: S00-T98) รวบรวม เฉพาะ External code รหัส V W X Y ที่มี เลขรหัสหลักที่ 5 ลงท้ายด้วย 2 เท่านั้น จาก ฐานข้อมูล IS ของโรงพยาบาล และในกรณีโรงพยาบาลสามารถลงข้อมูล จำแนกเพศ อายุ และการบาดเจ็บตามตามราง แบบฝึกหัดได้ ให้ส่งตามตารางนั้นตามราง แบบฝึกหัด

5 ประเด็นที่ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล 6. การคืนข้อมูล กรณีโรงพยาบาลวิเคราะห์ข้อมูลเองได้ ( ตาม แบบฝึกหัด ) สามารถดำเนินการได้เลย และ หรือนำไปเป็นแนวทางศึกษาโรคอื่นๆในปีต่อไป สำนักฯจะคืนข้อมูลแก่โรงพยาบาล เมื่อสิ้นสุด โครงการ

6 ประเด็นที่ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล 7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ข้อมูลจากเวช ระเบียนและสถิติของโรงพยาบาล เมื่อผอ. / รองผอ. โรงพยาบาลลงนามแล้ว โปรดส่งกลับ มายังสำนักฯ ( กรณีต้องการเอกสารที่มี ลายเซ็นชื่อหัวหน้าโครงการฉบับ จริงโปรด ติดต่อผู้จัด ) รายชื่อรพ. ขอหนังสือความยินยอม รายชื่อรพ. ขอหนังสือความยินยอม E-mail : oshspk@gmail.com

7 ประเด็นอื่นๆ Download ไฟล์การอบรมได้ที่ http://envocc.ddc.moph.go.th/

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาล โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาระทางสุขภาพที่เกิด จากการทำงาน ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google