งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

?. เมื่อจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว ไปทางไหนดี ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "?. เมื่อจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว ไปทางไหนดี ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ?

2 เมื่อจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว ไปทางไหนดี ?

3 Animator Web designer Architect Interior Designer Consult ผู้รับเหมา Graphic Designer เจ้าของร้านเหล้า, Owner

4 Animator,Web Designer

5 Interior Designer

6 Graphic Designer

7 Consult

8 ผู้รับเหมา

9 Owner, เจ้าของร้าน เหล้า

10 Architect

11 สถาปนิกกับลักษณะวิชาชีพ สถาปัตยกรรม

12 1. สถาปนิก นักธุรกิจ นักการตลาด และนัก นำเสนอ 2. สถาปนิก นักจัดการ 3. สถาปนิก นักออกแบบ 4. สถาปนิก นักปฏิบัติในสำนักงาน 5. สถาปนิก นักปฏิบัติในที่ก่อสร้าง 6. สถาปนิก นักการศึกษา นักวิจัยทาง สถาปัตยกรรม 7. สถาปนิก กับทีมงาน สถาปนิก

13 1. สถาปนิก นักธุรกิจ นักการตลาด และนักนำเสนอ Presenter Business & Salesman ติดต่องาน รับงานจากลูกค้า เจ้าของ งาน วิเคราะห์การลงทุน ทางการเงินและ การตลาด บุคลิกภาพที่ดี แต่งตัวและท่าทางดี การพูดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

14 2. สถาปนิก นักจัดการ Senior Architect, Coordinator & Project การจัดเตรียมเอกสาร แผนงานดำเนินงาน สัญญาว่าจ้างและค่าบริการ ประชุมและวางแผน ขั้นตอนต่าง ๆ ขั้นตอนการประกวดราคา ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ประเมินผลโครงการ

15 3. สถาปนิก นักออกแบบ Design Architect รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบ สำรวจสภาพสถานที่ ก่อสร้าง การวิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแบบร่างเบื้องต้น ( Preliminary Design Perspective & Model ) เตรียมการปรับปรุงแบบร่าง ( Design Development ) แบบขั้นสุดท้าย ( Final Design )

16 4. สถาปนิก นักปฏิบัติในสำนักงาน Office or Practice Architect การออกแบบขั้นสุดท้าย ( Final Design ) การทดสอบตามทฤษฎี เทคโนโลยีต่าง ๆ การออกแบบขยาย กำหนดรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รู้และเข้าใจข้อบังคับ กฎเกณฑ์ เทศบัญญัติ ผังเมือง ควบคุมการเขียนแบบก่อสร้าง ( Working Drawing ) จัดทำเอกสารรายการประกอบแบบ ( Specification )

17 5. สถาปนิก นักปฏิบัติในที่ก่อสร้าง Site Architect รู้และเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอย่างละเอียด ( Construction Process ) รู้และเข้าใจแบบขยาย รายละเอียด วัสดุก่อสร้าง ( Construction & Detail Design ) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานแก้ปัญหา ณ ที่ก่อสร้าง ตรวจรับมอบงาน ( Inspector )

18 6. สถาปนิก นักการศึกษา นักวิจัยทางสถาปัตยกรรม Research Architect คิดค้น เพื่อค้นพบองค์ความรู้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงาน สถาปัตยกรรม

19 7. สถาปนิก กับทีมงาน ทีมงานออกแบบ Design Team สถาปัตยกรรมภายใน ( Interior Architect ) ภูมิสถาปัตยกรรม ( Landscape Architect ) นักประมาณราคา ( Cost Estimate ) ศิลปิน ( Artist for Architecture ) คอมพิวเตอร์ ( Computer & Animation Artist ) นักเขียนแบบ ( Draft man ) นักประวัติศาสตร์ ( Historian ) นักวางผัง ( Urban Planner ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ( Specialist )


ดาวน์โหลด ppt ?. เมื่อจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว ไปทางไหนดี ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google