งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์
บทที่ 13 การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

2

3 การยศาสตร์ (Ergonomics)
มาจากภาษากรีกโบราณสองคำ คือ ERGON (work) NOMUS (law) งาน กฎ +

4 ความหมายของการยศาสตร์
การยศาสตร์ หมายถึง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

5 ความสำคัญของการยศาสตร์
การนำเอาความรู้ทางด้านการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน นำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและผู้ปฏิบัติงานดังนี้ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานต่างๆ ลดความเมื่อยล้าในการบาดเจ็บจากการทำงาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เกิดขวัญ กำลังใจ ความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เกิดการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

6 องค์ประกอบของการยศาสตร์
2. สรีรวิทยา 1. กายวิภาคศาสตร์ 3. จิตวิทยา 2.1 สรีรวิทยาในการทำงาน 2.2 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม

7 การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน
1. การออกแบบสถานที่ทำงาน ควรออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกแม้ว่าโครงสร้างและรูปร่างของแต่ละคนจะแตกต่างกัน 2. การจัดอิริยาบถในการทำงาน - การเคลื่อนไหวร่างกาย - ท่าทางสำหรับการยืนทำงาน - ท่าเดิน - ท่านั่งสำหรับการทำงาน

8

9

10 cm.

11

12

13

14

15

16

17 ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการนั่งทำงานในสำนักงานจำนวน 378 คน (Grandjean และ Burandt, 1962)

18 การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานตามหลักกายศาสตร์
ออกแบบพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความสะดวก การวางผังของจุดปฏิบัติงาน แผนผังของสถานที่ปฏิบัติงานต้องสะดวก จุดต้นเหตุเสียงและอันตรายอื่นๆ ต้องแยกจากบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานมาก คำนึงถึงท่าหลักในการปฏิบัติงาน ช่องทางเดิน ช่องทางขนย้ายวัสดุไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ไม่วางกองวัสดุที่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

19 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ ควบคุมตามหลักการยศาสตร์ คือ - แหล่งกำเนิดเสียง - เส้นทางผ่านของสียง - ตัวผู้ปฏิบัติงาน 1. เสียง

20 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ ปรับปรุงตามหลักการยศาสตร์ คือ ปรับแสงสว่างให้เหมาะกับงาน ปรับแสงสว่างให้กระจายสม่ำเสมอ จัดแสงสว่างไม่ให้พร่าตา 2. แสงสว่าง

21 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ ปัจจัยที่ต้องคำนึงตามหลักการยศาสตร์ คือ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของพื้นผิว ความชื้นในอากาศ ความเร็วลมในการทำงาน ความหนักของงานที่ทำ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เสื้อผ้าและเครื่องป้องกันอันตรายที่สวมใส่ 3. อุณหภูมิ

22 แก้ไขให้ถูกตามหลักการยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google