งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาร่วมสมัย กับ EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS in CONTEMPORARY EDUCATION ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

3 สภาพแวดล้อม : ENVIRONMENT
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สภาพแวดล้อม : ENVIRONMENT มาจากภาษาฝรั่งเศส (ENVIRON) หมายถึง AROUND หมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

4 การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัด เป็น การสร้าง การหา การปรับปรุง และการปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของผู้เรียน และส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

5 การจัดสร้างและจัดหาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดสร้างและจัดหาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การทำให้ได้สภาพแวดล้อมใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

6 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง การศึกษา การปรับ เพิ่มเติม ลดทอน สภาพแวดล้อมเดิมให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใหม่ที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

7 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทาง การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทาง การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใหม่ที่ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

8 ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นวัตถุและนามธรรมที่ส่งผลต่อร่างกายของบุคคล เช่น ต้นไม้ โต๊ะเก้าอี้ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

9 ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ทางจิตภาพ เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบที่ส่งผลต่อจิตใจของบุคคล อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล เช่น สี อุณหภูมิ บรรยากาศ บุคลิกภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

10 ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ประเภทการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ทางสังคม เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

11 รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา รูปแบบสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งวิทยบริการ สถานปฏิบัติการ สถานนันทนาการ ศูนย์บริการ ภายในบ้าน ภายในชั้นเรียน อุทยานการศึกษา พิพิธภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

12 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

13 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

14 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

15 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

16 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

17 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

18 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

19 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

20 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google