งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Management System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Management System
Chapter 4 E-R Diagram Adisak Intana Lecturer ER Diagram

2 แบบจำลองอี-อาร์ แบบจำลองอี-อาร์ (Entity-Relationship model - E-R Model) ถูกคิดค้นและเสนอแนะโดย Prof. Chen การอธิบายภาพรวมข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแสดงด้วยแผนภาพอี-อาร์ (E-R diagram) ER Diagram

3 องค์ประกอบของแบบจำลองอี-อาร์
กลุ่มของสิ่งที่เราสนใจ กลุ่มของสิ่งที่เราสนใจ (entity type) ประกอบด้วยสิ่งที่เราสนใจ (entity) ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ แบบฟอร์ม สถานที่ หรือเหตุการณ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีคุณสมบัติประจำตัวที่แตกต่างกัน กลุ่มของความสัมพันธ์ กลุ่มของความสัมพันธ์ (relationship type) ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจ (relationship) แต่ละความสัมพันธ์จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่บ่งบอกถึงกฏเกณฑ์ ข้อกำหนด ความหมาย และรายละเอียดที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้น ๆ ER Diagram

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
แทน สิ่งที่เราสนใจ หรือ เอนทิตี (entity) แทน ความสัมพันธ์ โดยมีเส้นเชื่อมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อาจเป็นไปได้ ER Diagram

5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
one-to-one ใช้ one-to-many ใช้ 1 M many-to-one ใช้ M 1 many-to-many ใช้ N M ER Diagram

6 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
นักศึกษา อาจารย์ M 1 เป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 1 คนมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้คนเดียว อาจารย์ 1 คนเป็นที่ปรึกษานักศึกษาได้หลายคน ER Diagram

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
แทน เอนทิตี้ที่ขึ้นอยู่กับเอนทิตี้อื่น เรียกว่า Week Entity ER Diagram

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
รายวิชา M 1 เวลาเรียน มี รายวิชา 1 รายวิชามีได้หลายเวลาเรียน เวลาเรียนแต่ละช่วงเวลาเรียนจะขึ้นอยู่กับเพียงแค่ 1 รายวิชา เวลาเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรายวิชา ER Diagram

9 แทน แอตทริบิว (attribute) เช่น แทน แอตทริบิวกุญแจ (key attribute) เช่น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์ แทน แอตทริบิว (attribute) เช่น ชื่อนักศึกษา นักศึกษา 2222 แทน แอตทริบิวกุญแจ (key attribute) เช่น รหัสนักศึกษา นักศึกษา ER Diagram

10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลองอี-อาร์
แทน แอตทริบิวที่มีได้หลายค่า (multivalued attribute) เช่น วิชาบังคับก่อน รายวิชา อายุ แทน แอตทริบิวที่ได้ขึ้นใหม่ (derived attribute) เช่น นักศึกษา วันเกิด ER Diagram

11 ตัวอย่างแบบจำลองอี-อาร์
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหนึ่งราย : หัสนักศึกษา (ID#) ชื่อ-นามสกุล (SNAME) เพศ (SSEX) อาจารย์หนึ่งราย : รหัสอาจารย์ (T#) ชื่อ-นามสกุล (TNAME) เพศ (TSEX) ER Diagram

12 ตัวอย่างแบบจำลองอี-อาร์
ตัวอย่างเช่น รายวิชาหนึ่งรายวิชา : รหัสวิชา (SUBJ#) ชื่อวิชา (SUBJ-NAME) รายวิชาบังคับก่อน (PRE- SUBJ#) ER Diagram

13 ตัวอย่างแบบจำลองอี-อาร์
T# TNAME TSEX ID# SNAME SSEX เป็นที่ปรึกษา M 1 อาจารย์ นักศึกษา N M ลงทะเบียนเรียน สอนโดย M N รายวิชา SUBJ# SUBJ-NAME PRE-SUBJ# ER Diagram


ดาวน์โหลด ppt Database Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google