งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Database Semester 1, 2009 Worrakit Sanpote 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Database Semester 1, 2009 Worrakit Sanpote 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Database Semester 1, 2009 Worrakit Sanpote 1

2 Data Model Data Model 2

3 Data Model วัตถุประสงค์  สามารถอธิบายความหมายและรูปแบบ ของ Database Model  อธิบายความหมายและความสำคัญของ Business Rules ได้  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของ Database 3

4 Data Model Business Rule Business Rules เป็นกฎเกณฑ์หรือนโยบาย หรือกระบวนการพื้นฐานที่อธิบายถึงกิจการของ องค์กรนั้นๆว่ามีกระบวนการขั้นตอนในการ ดำเนินงานอย่างไรบ้างอย่างถูกต้อง, ชัดเจนและ เข้าใจได้ง่าย หรือเป็นข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆทางธุรกิจที่ใช้ประกอบในการ ออกแบบการสร้าง Data Modeling 4

5 Data Model Business Rule in Data Modeling  ทำให้ผู้ออกแบบเข้าใจถึงกระบวนการทาง ธุรกิจ  ช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่เป็นภาพรวมของ บริษัทหรือองค์กรนั้นโดยพื้นฐาน  ทำให้ผู้ออกแบบเข้าใจถึงกฎเกณฑ์, ธรรมชาติ และขอบเขตของข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ออกแบบ  ทำให้ผู้ออกแบบพัฒนาระบบได้อย่าง เหมาะสมและถูกต้องตามที่ได้กำหนดเงือนไข ต่างๆเอาไว้ 5

6 Data Model The importance of Business Rule  สามารถสร้าง Model ในการเก็บโครงสร้าง ของข้อมูลที่จะจัดเก็บ  เป็นมาตรฐานขององค์กร  การติดต่อสื่อสารระหว่าง User กับ designer  เข้าใจถึงธรรมชาติและบทบาทของเขตข้อมูล  เข้าใจถึงกระบวนงาน (Business processes) 6

7 Data Model Data Model หรือ แบบจำลองข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวความคิดที่ใช้ในการอธิบาย ข้อมูล, โครงสร้างข้อมูล, ความหมายของข้อมูล และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล เช่น E-R model (Entity-Relationship model) 7

8 Data Model The Importance of Data Models  Relatively simple representations, usually graphical, of complex real- world data structures  Facilitate interaction among the designer, the applications programmer, and the end user 8

9 Data Model 9

10 10

11 Data Model 11

12 Data Model 12

13 Data Model 13

14 Data Model 14

15 Data Model 15

16 Data Model 16

17 Data Model The evolution of Data Model  Hierarchical Data Model  Network Data Model  Relational Data Model  Entity relationship Data Model  Object-Oriented Data Model  Multidimensional Data Model 17

18 Data Model Hierarchical Data Model Hierarchical Data Model เป็นแบบจำลอง ที่ใช้อธิบายถึงฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลใน แบบลำดับชั้น (Hierarchy) ที่คิดค้นขึ้นโดยบริษัท North American Rockwell โครงสร้างข้อมูลของ ฐานข้อมูลแบบ Hierarchy จะมีลักษณะ เช่นเดียวกับ โครงสร้างข้อมูลในแบบ tree ดังนั้น แต่ละ segment (node) จึงมีคุณสมบัติในการเป็น parent node และ child node เช่นเดียวกัน 18

19 Data Model 19

20 Data Model รูปที่ 1. ภาพแสดง Hierarchical Data Model 20

21 Data Model รูปที่ 1. ภาพแสดง Hierarchical Data Model 21

22 Data Model 22

23 Data Model 23

24 Data Model 24

25 Data Model 25

26 Data Model 26

27 Data Model 27

28 Data Model 28

29 Data Model 29

30 Data Model 30

31 Data Model 31

32 Data Model 32

33 Data Model 33

34 Data Model 34

35 Data Model 35

36 Data Model 36

37 Data Model 37

38 Data Model 38

39 Data Model 39

40 Data Model 40

41 Data Model 41

42 Data Model 42

43 Data Model 43

44 Data Model 44

45 Data Model Multidimensional Data Model  เป็นการขยายเพิ่มความสามารถมาจาก ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ใช้กับคลังข้อมูล (Data Warehousing) เพื่อให้ มองเห็นปัญหาทางธุรกิจและสร้างวิธีการ แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  เพิ่มเป็นมิติขึ้นมาโดยใช้รากฐานมาจาก ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แถว และสดมภ์  ลักษณะเป็นลูกบาศก์ 45

46 Data Model Advantage of Multidimensional Data Model  สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ และสร้างวิธีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้  ข้อมูลที่นำเสนอสามารถนำเสนอมุมมองได้ หลายมิติ 46

47 Data Model Disadvantage of Multidimensional Data Model  ใช้เงินลงทุนสูง ทั้ง Hardware และ Software  คลังข้อมูลต้องได้รับการออกแบบที่ดี มิฉะนั้นอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ คุ้มค่า  ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ 47

48 Data Model ภาพแสดง Multidimensional Database 48

49 Data Model 49


ดาวน์โหลด ppt System Database Semester 1, 2009 Worrakit Sanpote 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google