งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานฝึกปฏิบัติงาน ( เล่ม 6) “.............................” นางสาว............................... รหัสประจำตัว.................... กลุ่มเรียน ……………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานฝึกปฏิบัติงาน ( เล่ม 6) “.............................” นางสาว............................... รหัสประจำตัว.................... กลุ่มเรียน ……………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานฝึกปฏิบัติงาน ( เล่ม 6) “.............................” นางสาว............................... รหัสประจำตัว.................... กลุ่มเรียน …………… ผู้จัด ทำ

2 หัวข้อ 1. ข้อมูลนักศึกษา 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 3. ข้อมูลโครงงานนวัตกรรม 4. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5. แนวทางในการจัดทำนวัตกรรม 6. งบประมานในการจัดทำนวัตกรรม 7. ผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน 8. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงงาน 9. ประโยชน์ที่ได้รับ 10. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงานในการพัฒนาใน อนาคต

3 1. ข้อมูลนักศึกษา รูปภาพนักศึกษา ภาพถ่าย / ชื่อ - สกุล / รหัสประจำตัว / กลุ่มเรียน

4 2. ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน รูปภาพร้านสาขา - รหัสร้าน - สาขาร้าน - เบอร์โทรร้าน - หัวหน้างาน

5 3. ข้อมูลโครงงาน นวัตกรรม 3.1 มูลเหตุจูงใจในการทำ โครงงานนวัตกรรม 3.2 ภาพที่สื่อถึงปัญหา 3.3 ประเภทหรือลักษณะความ เกี่ยวข้องของโครงงาน 3.4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน นวัตกรรม

6 4. แนวคิด / ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง

7 5. แนวทางในการจัดทำ โครงงานนวัตกรรม 5.1 แผนงานในการจัดทำ โครงงาน 5.2 ภาพแสดงขั้นตอนการทำ โครงงาน พร้อมอธิบายใต้ภาพ

8 6. งบประมาณที่ใช้ในการ ทำโครงงาน

9 7. ผลที่ได้รับจากการทำ โครงงาน 7.1 ตาราง / กราฟแสดงผลการ เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่ กำหนดในข้อ (3.4)

10 8. ปัญหาและแนวทางแก้ไข

11 9. ประโยชน์ที่ได้รับ

12 10. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงงาน

13 10. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงงานนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงานฝึกปฏิบัติงาน ( เล่ม 6) “.............................” นางสาว............................... รหัสประจำตัว.................... กลุ่มเรียน ……………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google