งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย ข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล ความหมายของข้อมูล และเงื่อนไขบังคับความสอดคล้องกันของข้อมูล

3 แบบจำลองอี-อาร์ (E - R model)
Entity- Relationship model : E-R model มีองค์ประกอบดังนี้ -เอนทิตี (Entity) -รีเลชันชิพ (Relationship) เอนทิตี (Entity) หมายถึง วัตถุ (object) หรือแนวคิดที่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละเอนทิตี้ได้

4 -เอนทิตี (Entity) เอนทิตี (Entity) หมายถึง วัตถุ (object) หรือแนวคิดที่สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละเอนทิตี้ได้ กลุ่มของเอนทิตีที่มีคุณสมบัติเหมือนกันจะเรียกว่า เอนทิตีเซต เช่น เอนทิตีเซตของนักเรียน

5 -รีเลชันชิพ (Relationship)
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี พนักงาน ขับ รถยนต์

6 แผนผังอี-อาร์ (E-R model)
รูปสี่เหลี่ยม แทน เอนทิตีเซต วงรี แทน แอตทริบิวต์ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แทนรีเลชันชิพ เส้นตรง เชื่อมต่อ

7 ชนิดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แบบวัน-ทู-วัน (1:1)
ความสัมพันธ์แบบวัน-ทู-เมนนี (1:M) ความสัมพันธ์แบบเมนนี-ทู-เมนนี (M:N)

8 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 1-1 relationship types
นักศึกษา สูติบัตร 1 มี 7

9 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย 1-M relationship types
ลูกค้า ใบเสร็จ รับ 7

10 1:M relationship type

11 ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย M-N relationship types
อาจารย์ ชั้นเรียน สอน 9

12 M:N Relationship type

13 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น
มีลักษณะโครงสร้างต้นไม่แบบกลับหัว มีความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีโดยการใช้พอยน์เตอร์ เช่น ความสัมพันธ์รหว่างใบเสร็จ ลูกค้า และการชำระเงิน

14 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
ใช้แก้ไขปัญหาความสัมพันธ์แบบ M:N ของแบบลำดับขั้น แบบจำลองครือข่ายทุกเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์จะมีพอยน์เตอร์กำกับไว้ด้วย แบบจำลองเครือข่ายจะสามารถแก้ปัญหาที่แบบลำดับขั้นที่เกิดขึ้นแต่การหาคำตอบค่อนข้างจะซับซ้อน และต้องเข้าใจโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

15 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เป็นแบบจำลองที่มีการแสดงข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยในแต่ละตารางจะประกอบด้วยแถวหรือทับเพิล(Tuple) จำนวนหนึ่ง และในแต่ละทัปเพิลจะประกอบด้วยหลายแอตทริบิวต์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะซ่อนความซับซ้อนขอระบบไว้ภายใน ทำให้ผู้ใช้หรือออกแบบไม่รู้สึกถึงความยุ่งยาก และยังมีภาษา Structured Query Language (SQL) สนับสนุน

16 แบบจำลองฐานข้อมูลแบบออบเจกต์
ฐานข้อมูลแบบออบเจกต์จะประกอบด้วยชุดของคลาส โดยโครงสร้างจะประกอบด้วย attribute และ method


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองฐานข้อมูล คือ เครื่องมือในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google