งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสรกฤษณ์ เมือง สนธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวิชัย เพ็ญดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุภาภรณ์ ไชยเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจีระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสรกฤษณ์ เมือง สนธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวิชัย เพ็ญดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุภาภรณ์ ไชยเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจีระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสรกฤษณ์ เมือง สนธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวิชัย เพ็ญดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุภาภรณ์ ไชยเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจีระ เจริญ ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายกำธร เพ็ง ลี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ111 ลูกจ้างประจำ 77 พนักงานราชการ 77 รวม 252525 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 44 พนักงานราชการ 11 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 22 กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 พนักงานราชการ 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองคาย

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 20,0001,0002,0003,000 4,500 6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000 1,4442,2293,1943,8365,1085,919 1.1 งานสารบรรณ 19,0001,3982,1583,0833,6484,8195,576 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2,0002385177038141,1851,394 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1,750132134360472638767 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 12,0008501,1101,4801,5932,0602,320 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 1,75094214285399479548 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1,50084183255370457547 1.2 การเงิน & บัญชี 700305982150240279 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 55016284371104134 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1308273474128137 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 20645588 1.3 พัสดุ 300161229384964 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1305511162434 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 90368101116 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 8081101214

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ผังเมืองรวมจังหวัด หนองคาย แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 6 ผล ข.1 ข.2 2 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 3 ผัง แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 3.1 เทศบาลตำบลสังคม ผล ข.1 ข.2 3.2 เทศบาลตำบลเวียง คุก ผลข.1 ข.2 3.3 เทศบาลตำบลเฝ้า ไร่ ผล ข.1 ข.2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,00050100200 250 3004004505507008009001,000 6074981,0601,2301,4471,577 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 5021316492124135 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 200155173190225281292 6.3 สำรวจ ( งาน ) 2027283435 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 201920232425 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 20192024252728 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 600325374555574608638 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 40335985111137157 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 202035791217 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 3054478135198250 7 งานบริการด้านผังเมือง 300255075100125150175200225250275300 184377113208264 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 60158134568 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 18012285175131159 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 6051018253237

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย การ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัด หนองคาย แผน ข.1 ข.2 ข.3 ผล ข.1 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 40 อาคาร ----- ----- 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 3 โรง ----3 ----- 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง - บำรุงปกติ 100% (1 แห่ง ) 10%20%40%60%80%100% 85% 0.000 ลบ. 10%20%40%60%80%100% ----54.92 %

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม 3.500 ล้านบาท งบประมาณ ปี 2556 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 7 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (300 ม.) ---10%50%100% ---- 0.600 ลบ. ----50%100% --- 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแดง หมู่ 12 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (300 ม.) ---10%50%100% ---- 0.600 ลบ. ----50%100% ---- 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ 5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (200 ม.) ---10%50%100% ---- 0.400 ลบ. ----50%100% ---- 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่าฝาง หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 100% (950 ม.) ---10%30%50%80%100% -----97% 1.900 ลบ. -----30%60%100% ------

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จำนวน 2 โครงการ งบปี 2555-2557 งบประมาณรวม 22.260 ลบ. 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (200 ม.) -10%15%20%25%30%35%40%50% -1%3%3% 10.360 ลบ. 15%30%40%50%65%80%90%100% -15%- 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านหงส์ทอง หมู่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 100% (200 ม.) 10%15%20%25%30%35%40%50% -1% 11.900 ลบ. 15%30%40%50%65%80%90%100% -15%- 2 โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง งบปี 2556-2557 งบประมาณรวม 15.00 ลบ. 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรสังคม ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 100% (135 ม.) ---5%5%10%15%20%30% --- 15.000 ลบ. ---15%40%60%80%100% ---

9 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12123456 2 ให้ความรู้ด้านผังเมืองแก่เยาวชน 6 ครั้ง -----3 Agend a

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 18.2803 ลบ. -5%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% --14.05%15%6% 1.1 งบดำเนินงาน 2.9378 ลบ. 3%10%30%35%40%45%50%60%70%80%90%100% --14.05%20%24.26%34.10% 1.2 งบลงทุน 15.3425 ลบ. ----5%10%20%30%50%55%75%100% ----9.14%2.33% 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- ------------

11 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย บังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ต. ค. 2554 อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 1


ดาวน์โหลด ppt นายสรกฤษณ์ เมือง สนธิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายวิชัย เพ็ญดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุภาภรณ์ ไชยเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจีระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google