งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงกับสิ่งแวดล้อม 1.สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงกับสิ่งแวดล้อม 1.สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงกับสิ่งแวดล้อม 1.สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง
2.การปรับตัวของแมลงให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

2 1.สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง
สภาพนิเวศของแมลง (Ecosystem of Insect) 1.สภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic environment) 2.สภาพแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic environment)

3 อุณหภูมิ - อุณหภูมิสูง/ต่ำ - การเจริญเติบโต การอยู่รอด - การตาย

4 2. แสง - ช่วงแสง (photoperiod) - แมลงกลางวัน(diurnal)
- แมลงกลางคืน(nocturnal) - การพักตัว (dormancy)

5 การพักตัวของแมลง (DORMANCY)
1. การพักตัวชั่วคราว (temporary dormancy) - hibernation :ฤดูหนาว -aestivation : ฤดูร้อน 2. การพักตัวเป็นเวลานาน (prolong dormancy/ diapause

6 3. ความชื้น (moisture) ผลต่อการเจริญเติบโต ความชื้นต่ำ : สูญเสียน้ำ
ความชื้นสูง : เกิดเชื้อโรคง่าย

7 4. ปัจจัยอื่น ๆ กระแสลม : การแพร่กระจายตัว : แมลงสูญสียน้ำ
กระแสน้ำ : ที่อยู่อาศัยของแมลง

8 สภาพแวดล้อมที่มีชีวิต
(biotic environment)

9 1.อาหาร - herbivorous : กินพืช zoophagous : กินสัตว์
saprophagous: กินซากพืช,ซากสัตว์

10 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ( population interaction)

11 (positive interaction)
ความสัมพันธ์ทางบวก (positive interaction) - แบบพึ่งพากัน (mutualism) ปลวก- โปรโตซัว - แบบเกื้อกูลกัน (commensalism) เพลี้ยอ่อน- มด

12 - การพิฆาต (predation)
ความสัมพันธ์ทางลบ ( negative interaction) - การแข่งขัน (competition) - การพิฆาต (predation) อาหาร ที่อยู่อาศัย ตัวห้ำ ตัวเบียน


ดาวน์โหลด ppt แมลงกับสิ่งแวดล้อม 1.สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมแมลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google