งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 153 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 53 คนบุคลากรสายสนับสนุน 100 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 62 ปีและน้อยที่สุด 25 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 44.05 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 44 ปี (Mode) มัธยฐาน 44 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 35-39 และ 50-54 ปี ตามลำดับ บุคลากรจำนวนมากมีอายุอยู่ช่วงระหว่าง 35-54 ปี ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิดปัญหาในการ จัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 62 Min 25 Avg. 44.05 Sd. 9.53 critical

4 Max 61 Min 31 Avg. 47.62 Sd. 7.73 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google