งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์(Reproduction) การสืบพันธุ์เป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเพื่อดำรงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้

2 การสืบพันธุ์ มี 2 แบบ คือ
1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) 2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)

3

4 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)
2.1 การแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 (Binary Fission) เช่น อะมีบา(Amoeba) พารามีเซียม(Paramesium) ยูกลีนา(Uglyna)

5 อะมีบา(Amoeba)

6 อะมีบา(Amoeba)

7 พารามีเซียม(Paramesium)

8 ยูกลีนา(Uglyna)

9

10 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)(ต่อ)
2.2 การแตกหน่อ(Budding) เช่น ยีสต์(Yeast) ไฮดรา(Hydra)

11 ยีสต์(Yeast)

12

13 ไฮดรา(Hydra)

14

15 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction)(ต่อ)
2.3 การงอกใหม่ (Regeneration) เช่น จิ้งจก ซีแอนนีโมนี ปลาดาว พลานาเรีย (Planaria)

16 ซีแอนนีโมนี

17 พลานาเรีย(Planaria)

18

19 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
2. สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน - สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เรียกว่า ผู้ผลิต(Producer) เช่น พืช - สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ เรียกว่า ผู้บริโภค(Consumer)

20 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
3. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต(Development) มีอายุขัย(Life span)และขนาดจำกัด - การเติบโต(Growth) คือ การเพิ่มขนาดเซลล์และเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน

21 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนอง(Response) ต่อสิ่งเร้า(Stimulus) สิ่งเร้า คือ สิ่งที่มากระทบร่างกายหรือจิตใจจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

22 สิ่งเร้า(Stimulus) มี 2 ชนิดคือ
1. สิ่งเร้าภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ แสงแดด เป็นต้น 2. สิ่งเร้าภายใน เช่น ฮอร์โมน เป็นต้น

23 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
5. สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis) การรักษาดุลยภาพของร่างกาย หมายถึง การปรับสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ทำให้เซลล์ภายในร่างกายอยู่ได้

24 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis)(ต่อ)
ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น Amoeba, Paramesium มี คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล(Contractile vacuole) ทำหน้าที่ในการรักษาดุลยภาพของน้ำภายในเซลล์

25

26 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis)(ต่อ)
ในสิ่งมีชีวิตอื่นก็ต้องมีการรักษาดุลยภาพเช่นกัน เช่น การขับปัสสาวะบ่อยๆ การที่เหงื่อไหลออกมา เป็นต้น

27 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
6. สิ่งมีชีวิตมีลัษณะจำเพาะ 7. สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ คือ อวัยวะต่างๆทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง 8. สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google