งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของการวิจัย. แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา การวิจัยเพื่อสำรวจ (Exploratory Research) การวิจัยเพื่อพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเพื่ออธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของการวิจัย. แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา การวิจัยเพื่อสำรวจ (Exploratory Research) การวิจัยเพื่อพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเพื่ออธิบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของการวิจัย

2 แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา การวิจัยเพื่อสำรวจ (Exploratory Research) การวิจัยเพื่อพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเพื่ออธิบาย (Explanatory Research) การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis)

3 แบ่งตามประโยชน์ในการค้นพบ ข้อเท็จจริง การวิจัยพื้นฐาน หรือ วิจัยบริสุทธิ์ (Pure or Basic Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

4 แบ่งตามลักษณะของข้อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

5 ตามปรากฏการณ์ที่ศึกษา การวิจัยเชิง ประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิง บรรยาย การวิจัยเชิง ทดลอง การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงพยากรณ์ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การศึกษาเฉพาะกรณี pre-experiment quasi-experiment true-experiment การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยสถาบัน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของการวิจัย. แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา การวิจัยเพื่อสำรวจ (Exploratory Research) การวิจัยเพื่อพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเพื่ออธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google