งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ
รูปแบบการวิจัย อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

2 รูปแบบการวิจัย ตัวแปร (Variables) กลุ่มควบคุม (Control Group)
การจำแนกรูปแบบการวิจัย แนวทางการออกแบบการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย

3 ตัวแปร (Variables) คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ในรูปที่มองเห็นได้ง่าย น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ฯลฯ ในรูปที่มองเห็นได้ยาก สภาพสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความเจ็บปวด ความกังวลใจ

4 ตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

5 ( Independent Variables ) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )
เป็นต้นเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยง เป็นต้นกำหนด มีอิทธิพล ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables )

6 กลุ่มควบคุม ( Control Group)
กลุ่มควบคุม (Control Group) หรือ กลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison Group)

7 การจำแนกรูปแบบการวิจัย
การจำแนกตามเป้าหมายหรือผล (1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) (2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

8 การจำแนกรูปแบบการวิจัย
จำแนกตามลักษณะสิ่งที่ทำการศึกษา (1) การวิจัยวารสารหรือเอกสาร (Documentary Research) (2) การวิจัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Research) (3) การวิจัยในสัตว์ทดลอง (Animal Research) (4) การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) (5) การวิจัยชุมชน (Community Research) (6) การวิจัยปฏิบัติการ (Operational Research) (7) การวิจัยบริการสาธารณสุข (Health Service Research)

9 การจำแนกรูปแบบการวิจัย
จำแนกตามลำดับเวลา (1) การวิจัยย้อยหลัง (Retrospective Research) (2) การวิจัยไปข้างหน้า (Prospective Research)

10 การจำแนกรูปแบบการวิจัย
จำแนกตามวิธีดำเนินการวิจัย (1) การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) - การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (Descriptive Research) - การวิจัยโดยการสังเกตเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) (2) การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research)

11 รูปแบบการวิจัย การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research)
มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) รูปแบบการวิจัย ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study) มีกลุ่มเปรียบเทียบ

12 การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study)
ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional) การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study) ชนิดไปข้างหน้า (Cohort or prospective) ชนิดย้อนหลัง (Case-control or Retrospective)

13 กิจกรรม(ใบงาน) ส่ง วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น.
ให้ นศ. ค้นคว้าหาข้อมูล จากหอสมุดแห่งชาติ หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ จากหนังสือ 5 เล่ม (พร้อมอ้างอิง) การวิจัยเชิงคุณภาพ จากหนังสือ 5 เล่ม (พร้อมอ้างอิง) เขียนใส่กระดาษรายงาน ส่ง วันที่ 10 กันยายน เวลา น. ณ ห้องพักอาจารย์ 1


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google