งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต.
ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง.) จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมลงนาม MOU 8 กันยายน 2557 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต. 1.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รพสต.ที่ประสบปัญหาทางการเงิน (พปง. ในรพสต.) ของจังหวัดอุดรธานี 2.เพื่อให้การช่วยเหลือ รพสต.ที่มีค่าใช้จ่าย Fixed Cost สูง การเงินติดลบ 3.เพื่อจัดทำพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการพปง.ของรพสต. (MOU) 14/04/60

2 สภาพปัญหาในรพสต.ที่ขอ CF จังหวัด
1. ภาพรวมค่าใช้จ่าย Fixed Cost เฉลี่ยเดือนละ 85,000 – 255,000 บ. 1.1 ค่าใช้จ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เฉลี่ยเดือนละ 50,000 – 200,000 บ. 1.2 ค่าใช้จ่ายตอบแทน OT เฉลี่ยเดือนละ 30,000 – 40,000 บ. 1.3 ค่าสาธารณูปโภค เฉลี่ยเดือนละ 3,000 – 10,000 บ. 1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยเดือนละ 2,000 – 5,000 บ. 2. ภาพรวมรายได้ เฉลี่ยเดือนละ 80,000 – 220,000 บาท รายรับรอบ 10 เดือน มีดังนี้ 2.1 รายรับ UC เฉลี่ย 600, ,200,000 บาท 2.2 รายรับ QOF เฉลี่ย 150,000 – 500,000 บาท 2.3 รับจัดสรรเงิน CF จาก CUP เฉลี่ย 50,000 – 200,000 บาท 2.4 รับจากกองทุนตำบล เฉลี่ย 50,000 – 200,000 บาท 2.5 รับจากผู้ป่วยจ่ายเงินเอง เฉลี่ย 10, ,000 บาท 2.6 รับจากกองทุนแพทย์แผนไทย 2,000 – 30,000 บาท สรุปคือ รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย เฉลี่ยเดือนละ 5,000 – 35,000 บาท SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CFO จังหวัด
ขั้นที่ 1. ให้ช่วยเหลือกันในระดับ CUP ขั้นที่ 2. ให้ขอเงิน CF โซน ขั้นที่ 3. ให้สรุปการช่วยเหลือขั้นที่ 1 และ 2 และแจ้งยืนยันการขอเงิน CF ไปยังจังหวัด ขั้นที่ 4. จังหวัดเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาจ่ายเงิน CF จังหวัด พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงเข้าโครงการ พปง.ของจังหวัด 3 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

4 2. ด้านการบริหารการเงิน ของระดับ CUP
และรพสต.เครือข่าย 2.1 ให้สาธารณสุขอำเภอทำหน้าที่กำกับรายจ่ายของรพสต. 2.2 ให้รพสต.จัดทำแผนงบประมาณประจำปีแบบติดบวก 2.3 ให้ผอ.รพสต. กำกับวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย เป็นรายสัปดาห์ 2.4 ในระดับ CUP ให้แต่ละรพสต. สรุปปัญหาการขาดสภาพคล่องทุกเดือน นำเข้าที่ประชุมคปสอ.เพื่อแก้ไขปัญหา 2.5 ให้ คปสอ. ตรวจสอบ เงินโอนรับค่าแรง เงินเดือน และค่าตอบแทนต่างๆ ที่สปสช.โอนให้ว่าสอดคล้องกับจำนวนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่มีอยู่จริงหรือไม่ 2.6 ให้หารายได้เพิ่ม จากงานบริการที่สามารถเรียกเก็บจาก สปสช. เช่น แพทย์แผนไทย ANC ภาระงาน หรือ QOF เป็นต้น 4 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

5 ผลการพิจารณาให้ CF จำนวน 18 แห่ง รายชื่อดังนี้
เกณฑ์การพิจารณาให้เงิน CF พปง. ในรพสต.ของกม. CFO โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติวงเงิน 2,000,000 บาท พิจารณาให้รพ.สต.ที่ เงินบำรุงคงเหลือ ต่ำกว่า 100,000 บาท 2) ประชากร ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 3) พิจารณาจำนวนเงินช่วยเหลือขั้นต่ำคูณด้วย 4 เดือน จากค่าใช้จ่าย Fixed Cost ของรพสต. ที่ขอเงิน CF มาที่จังหวัด ตามที่จ่ายจริง ผลการพิจารณาให้ CF จำนวน 18 แห่ง รายชื่อดังนี้ SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

6 พิจารณาให้การช่วยเหลือ CF รพสต. รวม 18 แห่ง
อำเภอ รพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57 CFจังหวัด นายูง คีรีวงกต 947 19,958 90,000 บ้านเพิ่ม 1,242 6,815 บ้านก้อง 3,817 41,771 อำเภอ รพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57 เงินCF วังสามหมอ บะยาว 1,721 148,606 50,000 คำโคกสูง 5,595 154,784 ไชยวาน ห้วยยาง 7,146 29,480 160,000 พิบูลย์รักษ์ นาทราย 4,267 15,726 ทุ่งฝน ศรีสว่าง 3,518 19,329 150,000 คำสีดา 2,562 49,899 นาทม 1,920 41,064 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

7 รวม 2,000,000 อำเภอ รพ.สต. ประชากร ทั้งหมด เงินคงเหลือ 15กค.57
CFจังหวัด เพ็ญ บ้านธาตุ 11,372 120,400 200,000 จอมศรี 9,817 289,333 50,000 บ้านเหล่า 8,398 182,549 120,000 สุมเส้า 8,167 243,943 150,000 นาบัว 6,503 149,486 เชียงหวาง 6,425 198,424 100,000 สร้างแป้น 5,738 159,137 คอนเลียบ 6,041 32,863 130,000 18 แห่ง รวม 2,000,000 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

8 ขั้นตอนมาตรการพปง. ในรพสต.
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรการพปง.ของรพสต. (MOU) รพสต. ต้องพัฒนาประสิทธิภาพ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในโครงการพปง.ของจังหวัด แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1. ระยะเวลา กันยายน 2557 เป็นต้นไป - รพสต. ต้องส่งงบทดลองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาทุกเดือน การวัดผล ส่งงบทดลองได้ทันภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

9 ระยะที่ 2. ช่วงระยะเวลา 1ตุลาคม–31ธันวาคม2557
- ลดรายจ่ายทุกหมวด ให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม - เพิ่มรายรับทุกหมวด ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม - งดการประชุม อบรม ทำแผน ศึกษาดูงาน ทุกชนิด ยกเว้นงานนโยบายสำคัญ - งดการก่อสร้าง ต่อเติม การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นทุกชนิด - ปรับอัตรากำลัง ให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดเวรต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 9 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

10 ระยะที่ 3. ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2558
ระยะที่ 3. ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2558 ลดค่าตอบแทนบุคลากรที่ใช้จากเงินบำรุง (OT และอื่นๆ) - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 % - เจ้าหน้าที่ 10 % - คนงาน 5% การวัดผล จนกว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 10 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

11 ระยะที่ 4. ช่วงระยะเวลา เริ่ม 1 เมษายน 2558
ระยะที่ 4. ช่วงระยะเวลา เริ่ม 1 เมษายน 2558 หากไม่สามารถดำเนินการได้ ในไตรมาสที่ 2/2558 ให้มอบอำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบริหารงานแทน การวัดผล จนกว่าจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ CFO จังหวัดอุดรธานี 11 SOMPORN WANGKAEW 14/04/60

12 เมื่อเข้าใจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โปรดลงนาม SOMPORN WANGKAEW 14/04/60


ดาวน์โหลด ppt ผลการพัฒนาประสิทธิภาพ รพสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google