งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1

2 2 ประโยชน์ของการออม ประโยชน์ของการออม ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนค่าเสียโอกาส นำร่อง

3  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 3 การออมในวิธีที่ถูกต้อง ไม่เพียงเป็นการเก็บเงิน แต่เป็นการเพิ่มพูนรายได้วิธี หนึ่ง ที่ต้องออมแต่เนิ่นๆ

4  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 4 ขึ้นอยู่กับว่า ยอดเงินต้นที่ออมได้แต่ละ ครั้ง ยอดเงินต้นที่ออมได้แต่ละ ครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงหรือ ต่ำเท่าไร อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับสูงหรือ ต่ำเท่าไร มีเป้าหมายว่าอยากมีเงิน จำนวนเท่าไร มีเป้าหมายว่าอยากมีเงิน จำนวนเท่าไร การออม : ต้องออมนานแค่ ไหน

5  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 5 การฝากเงินธนาคารหรือการออม เมื่อครบ 1 ปี จะมีรายได้จาก ดอกเบี้ย หากไม่ถอนดอกเบี้ยมาใช้ ก็จะ กลายเป็น เงินฝาก “ ทบต้น ” เข้าไปเรื่อยๆ เงินต้นจะงอกเงยเพิ่มขึ้น ทำให้ได้ “ ดอกเบี้ยทบต้น ” เพิ่มพูนขึ้นอีก การออม : ดอกเบี้ยทบต้น

6  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 6 เรามีเงิน 100 บาท ฝากธนาคารได้ ดอกเบี้ย 10 % หลังจากฝาก 2 ปี เราจะมีเงินทั้งสิ้น 121 บาท วิธีคำนวณ : เงินต้น 100 บาท ปีแรก - ได้ดอกเบี้ย 10 บาท (0.10 x 100 x 1 ปี ) สิ้นสุดปีแรกมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 110 บาท ปีที่สอง – ได้ดอกเบี้ย 11 บาท ( จากเงิน ฝากเมื่อสิ้นสุดปีแรก ) สิ้นสุดปีที่สอง มีเงินฝากเป็น 110 + 11 = 121 บาท การออม : ดอกเบี้ยทบต้น

7  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 7 เงิน ฝาก เงินกู้ ดอกเบี้ยเงิน ฝาก ดอกเบี้ย เงินกู้ ผู้ฝากเงิน ผู้กู้เงิน การออม : ดอกเบี้ยมาจาก ไหน

8  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 8 72 เป็นตัวตั้ง หารด้วย อัตรา ดอกเบี้ย กู้เงินมาโดยเสียอัตราดอกเบี้ย 10 % ยอดหนี้จะเพิ่มเป็น 2 เท่าของเงินต้น ภายใน 7.2 ปี (72/10) การออม : คิดดอกเบี้ยวิธีลัด... กฎ 72

9  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 9 ต้นทุนค่าเสีย โอกาส (Opportunity Cost) ต้นทุนค่าเสียโอกาสส่วนตัว (Personal Opportunity Cost) ต้นทุนค่าเสียโอกาสทางการ เงิน (Financial Opportunity Cost) การออม : ต้นทุนค่าเสีย โอกาส

10  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 10 ต้นทุนค่าเสียโอกาสส่วนตัว (Personal Opportunity Cost) เช่น ถ้าใช้เวลาในการเรียนหนังสือ เท่ากับ เสียโอกาสไปเที่ยวเล่น หรือ ทำงาน เสียโอกาสไปเที่ยวเล่น หรือ ทำงาน การออม : ต้นทุนค่าเสีย โอกาส ต้นทุนค่าเสีย โอกาส (Opportunity Cost)

11  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 11 ต้นทุนค่าเสียโอกาส ทางการเงิน (Financial Opportunity Cost) เช่น เบิกเงินออมจากบัญชีธนาคารที่ฝากไว้ มาซื้อของ ทำให้เสียโอกาสในการมีรายได้จาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ทำให้เสียโอกาสในการมีรายได้จาก ดอกเบี้ยเงินฝาก ต้นทุนค่าเสีย โอกาส (Opportunity Cost) การออม : ต้นทุนค่าเสีย โอกาส

12  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 12 ฝากธนาคาร ลงทุนซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ ลงทุนซื้อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ ลงทุนซื้อหุ้น ลงทุนซื้อหุ้น ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับ กำไร / ขาดทุนจากการขาย ( กรณีขายก่อนกำหนด ) เงินปันผล ( ถ้ามี ) กำไร / ขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น การลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้าง รายได้ให้งอกเงยเพิ่มขึ้น เงินออม


ดาวน์โหลด ppt  2005 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google