งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ พยายามลอกเลียนภูมิปัญญาของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ พยายามลอกเลียนภูมิปัญญาของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System
ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ พยายามลอกเลียนภูมิปัญญาของมนุษย์ สามารถนำมาใช้งานใน หลายด้าน เช่น การแพทย์ การทหาร การผลิตสินค้า การศึกษา การสันทนาการ และประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแขนงวิชาที่สำคัญของ “Computer Science” โดยผู้เขียนให้ความสำคัญกับ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” Expert System ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่นิยมมาใช้ในทำงานของธุรกิจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

2 ปัญญาประดิษฐ์ ระบบความฉลาดได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มแนวคิดการ พัฒนาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออื่นที่นำมาใช้ทุ่นแรง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น อาวุธ ยานพาหนะ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความฉลาด หมายถึง ระบบที่แสดงพฤติกรรมที่มีความ ฉลาดตามความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งการศึกษาด้าน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” ระบบผู้เชี่ยวชาญ

3 ความแตกต่างระหว่าง AI กับระบบสารสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artifical Intelligence and Expert Systems) ความแตกต่างระหว่าง AI กับระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ * ประมวลสัญลักษณ์และตัวเลข * ไม่ดำเนินตามขั้นตอนทาง คณิตศาสตร์ * ให้ความสำคัญกับการรับรู้ แบบแผน ระบบสารสนเทศ * ประมวลทางคณิตศาสตร์ * วิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามขั้นตอนโดยใช้หลัก ทางคณิตศาสตร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

4 การประมวลภาษาธรรมชาติ ระบบเครือข่ายเส้นประสาท
ประเภทของ AI ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบภาพ หุ่นยนต์ ระบบเครือข่ายเส้นประสาท ระบบผู้เชี่ยวชาญ

5 กระจายความรู้ กระจายความรู้ เตรียมการสำหรับ อนาคต ความแน่นอน
เหตุผลสำคัญในการพัฒนา ES กระจายความรู้ กระจายความรู้ เตรียมการสำหรับ อนาคต ความแน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ

6 เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
รักษาและป้องกัน ความรู้สูญหาย ประโยชน์ ของ ES เตรียมความพร้อม ของข้อมูล เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ สามารถตัดสินปัญหา ได้อย่างแน่นอน เหมาะสมกับงาน แต่ละประเภท ระบบผู้เชี่ยวชาญ

7 ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ
ฐานความรู้ ส่วนดึงความรู้ ส่วนอธิบาย ระบบผู้เชี่ยวชาญ เครื่องอนุมาน การติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

8 ความรู้ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนา AI และ ES ที่มีศักยภาพสูงคือ ผู้พัฒนา ระบบจะต้องมีความเข้าใจถึง “ความรู้” เป็นส่วนสำคัญของระบบความ ฉลาด ฐานความรู้จะเป็นส่วนที่เก็บความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ ความรู้ หมายถึง ระดับของภูมิปัญญาในการรับรู้และการทำความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระบบผู้เชี่ยวชาญ

9 ความแตกต่างระหว่างความรู้และข้อมูล
ความชัดเจน ข้อมูลจะแสดงเนื้อหา แต่ความรู้อาจจะถูกแสดงออกอย่าง ชัดเจนหรือซ่อน ซึ่งอาจต้องใช้การควบคุมจากผู้ใช้เพื่อให้เกิดผลสูงสุดใน การใช้งาน ความเป็นสากล ภาษาเป็นสากลหรือเป็นธรรมชาติ ระบบความฉาดจำแนกความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ความจริง ความสัมพันธ์ ขั้นตอน องค์ความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

10 การพัฒนา ES แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การเลือกอุปกรณ์ 3. การถอดความรู้ 4. การสร้างต้นแบบ 5. การขยาย การทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบผู้เชี่ยวชาญ

11 ตัวอย่างของ ES การตรวจสอบ ใช้ในโรงงานผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบ ความผิดปกติของงาน การบริการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ การวินิจฉัยโรค เช่น ระบบ MYCIN รวบรวมข้อมูลจากคนไข้ การให้สัญญาณเตือน ระบบตรวจสอบและควบคุมที่มนุษย์ไม่ สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า เช่น ระบบการเตือนทางการแพทย์ ซึ่ง แสดงอาการที่เป็นอันตรายของผู้ป่วย การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ ซึ่งอาจเกิด จากปัจจัยหลายอย่างที่ไม่มีความแน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ

12 ระบบเครือข่ายเส้นประสาท
(Neural Network) เป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่ได้รับความนิยมจากบุคคลหลายสาขาวิชาชีพ โดยนักวิทยาศาสตร์พยายามสังเกต ศึกษา และเลียนแบบการทำงานของระบบเส้นประสาทและสมองของมนุษย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ระบบเส้นประสาทจะประกอบด้วยเซลประสาทที่ต่อเรียงกันเข้าเข้าเป็น ระบบอย่างน้อยสองระดับ (Layer) ระดับที่เรียกว่า ระดับนำเข้า (Input Layer) ทำหน้าที่รับสิ่งนำเข้า (Input) จากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ระบบแล้วทำการส่งต่อให้เครือข่ายในระดับถัดไปตามหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดจะถึงระดับสุดท้ายคือ ระดับแสดงผลลัพธ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลด ppt ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ พยายามลอกเลียนภูมิปัญญาของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google