งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2556 พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2556 พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 2556 พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460, ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 220,439 ไร่ ยางพารา 786, ไร่ พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ 18, ไร่

3 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าวนาปี ปี 2556 พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 408,047 ไร่
408,047 ไร่ ผลผลิต 186,925 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 448กก. /ไร่ เกษตรกร 39,148 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน

4

5 พื้นที่ข้าวนาปี

6 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อ้อยโรงงานปี 2556 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 234,601ไร่ ผลผลิต 2,523,687 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 11,416กก. /ไร่ เกษตรกร 8,865 ครัวเรือน = 100 ครัวเรือน

7

8 พื้นที่อ้อยโรงงาน 206,334 ไร่

9 พื้นที่ปลูก ยางพารา 786,780 ไร่
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ยางพาราปี 2556 พื้นที่ปลูก ยางพารา 786,780 ไร่ ผลผลิต 106,460 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 264 กก. /ไร่ เกษตรกร 38,691 ครัวเรือน = 500 ครัวเรือน

10

11 พื้นที่ยางพารา 808,558 ไร่

12 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 721,169 ไร่ ผลผลิต 489,585 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 678 กก. /ไร่ เกษตรกร 35,389 ครัวเรือน = 1,000 ครัวเรือน

13

14 ผลผลิตคาดการณ์ 389,542 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 678 กก. /ไร่

15 ปี 2556 มันสำปะหลัง 367,238 ไร่

16 367,238 ไร่ พื้นที่มันสำปะหลัง ผลผลิตคาดการณ์ 1,142,642 ตัน ผลผลิต
2556 ผลผลิตคาดการณ์ 1,142,642 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 3,527 กก. /ไร่ 323,970 ไร่

17

18 พื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า
พื้นที่ให้ผลผลิต 39,531 ไร่ ผลผลิต 74,880 ตัน ผลผลิต เฉลี่ย 1,849 กก. /ไร่

19

20 พื้นที่เก็บเกี่ยว 22,261 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 15,271 ตัน
พื้นที่ลำไย พื้นที่เก็บเกี่ยว 22,261 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 15,271 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 686 กก. /ไร่ กค = 35,336 ไร่ กค = 35,074 ไร่

21

22 พื้นที่เก็บเกี่ยว 43,670 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 29,695 ตัน
พื้นที่มะม่วง พื้นที่เก็บเกี่ยว 43,670 ไร่ ผลผลิตคาดการณ์ 29,695 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 680 กก. /ไร่ กค = 51,158 ไร่ กค = 48,621 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ปี 2556 พื้นที่ทั้งหมด 7,140,633 ไร่ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 2,614,820 ไร่ ข้าวนาปีและข้าวไร่ 460,764 ไร่ พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ 1,334,357.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google