งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หนังสือแจ้งหน่วยงาน (ส่วนกลาง) หนังสือแจ้งหน่วยงาน (สสข.) หนังสือแจ้งหน่วยงาน (จังหวัด) แผนการติดตามงาน แนวทางการขออนุมัติไปราชการ เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นและกรอบการติดตามงาน แบบรายงานผลการติดตามงานภาพรวมสสข. (มิติโครงการ มิติพื้นที่) รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการของแต่ละโครงการ

2 ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอบคำถาม ประเด็น e-project โหลด 1.โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร 2.โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 3.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน แบบติดตาม โหลด แบบรายงาน โหลด 4.โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ 5.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5.1.คลินิกเกษตร 5.2.อาหารกลางวัน (ประเด็นตามเขตตรวจราชการ โหลด)

3 ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอบคำถาม ประเด็น 6.โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร 6.1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โหลด 6.2.ยุวเกษตรกร 6.3.เคหกิจเกษตร 6.4 กลุ่มแม่บ้านดีเด่น 6.5 เวทีเครือข่าย 6.6 อบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 7.โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 8.โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 9.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

4 ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กรอบคำถาม ประเด็น 10.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โหลด ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร(เกษตรหมู่บ้าน) 12.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร

5 ประเด็นติดตามงานโครงการอาหารกลางวัน ตามเขตตรวจราชการ
ที่ 1 โหลด ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ ๘ ที่ ๙ เขตตรวจราชการ ประเด็น ที่ 1๐ โหลด ที่ ๑๑ ที่ ๑๒ ที่ ๑๓ ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๑๖ ที่ ๑๗


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google