งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง นายจรินทร์ จินตชัชวาล นวส.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2 อำเภอ เป้าหมาย ( คน ) แยกกลุ่มพืช ( คน ) จังห วั ด อำเ ภ อ มังคุ ด ลอง ก อ ง ปาล์ม น้ำมั น มะม่วงหิม พานต์ ผัก กา แ ฟ ข้าว 1. เมือง ระนอง 265264100712568--- 2. กระบุรี 31832716870--64-25 3. กะเปอ ร์ 10616413430----- 4. ละอุ่น 1592116544--4260- 5. สุข สำรา ญ 5255-2530---- รวม 900 1,02 1 4672405568 10 6 625 แผนการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร จังหวัดระนอง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2551

3 อำเภอ เป้าหมาย อำเภอ ( ราย ) แยกกลุ่มพืช ( คน ) มังคุ ด ลอง ก อ ง พืช ผั ก ปาล์ม น้ำมั น มะม่วงหิม พานต์ กา แ ฟ ข้าว รว ม เมือง ระน อง 26411463-2594-- 29 6 กระบุรี 32716277 ---31 34 7 กะเปอร์ 16412230----- 15 2 ละอุ่น 211483240--70- 19 0 สุข สำร าญ 55-25-35---60 รวม 1,02143120211760947031 1,0 4 1 สรุปผลการถ่ายทอดความรู้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 จังหวัดระนอง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google