งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร ผู้จัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร ผู้จัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร ผู้จัดการ
กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย - จัดตั้ง / รวมกลุ่มเกษตรกร - ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร - สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชและการลดการใช้สารเคมี ฯ 2. ระบบเตือนภัยศัตรูพืช 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้ในกลุ่มเกษตรกรพื้นที่เฉพาะ ผู้จัดการ ผู้จัดการด้านการพัฒนาเกษตรกร : นางวารี เจริญผล ผู้จัดการด้านการบริหารศัตรูพืช : นางลาวัลย์ จีระพงษ์

2 การบริหารศัตรูพืช นางลาวัลย์ จีระพงษ์ ผู้จัดการ
นางลาวัลย์ จีระพงษ์ ผู้จัดการ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 1.นางอารีพันธ์ อุปนิสากร การใช้ปัจจัยชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 2.นางวัชรีพร โอฬารกนก สนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไม้ 3.นายสมชาย กมลพันธ์ ระบบการเตือนภัยศัตรูพืช/หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 4.นายอรุณพล พยัคฆพันธ์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

3 Flow chart การดำเนินงานด้านการบริหารศัตรูพืชภาพรวม
บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ( ส่วนกลาง / ศูนย์ /จังหวัด ) ผลิตพืชปลอดภัย บริการตรวจวินิจฉัย (ส่วนกลาง / ศูนย์ ) หน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือ ( ศูนย์ / เขต / จังหวัด ) มีปัญหาการเข้าทำลาย ของศัตรูพืช แปลงติดตาม สถานการณ์แปลงติดตามสถานการณ์.PPT ( อำเภอ จังหวัด ) IPM และ Safe Use ( ศูนย์ / เขต / จังหวัด ) ระบบเตือนภัย ฯ ( ประกาศเตือน ) การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ ( ส่วนกลาง / ศูนย์ ) สนับสนุนการควบคุมแมลงวันผลไม้ ( ส่วนกลาง จังหวัด )

4 การรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม การรายงาน(แบบก1/1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รายงานจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรายงานครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานครั้งเดียวต่อราย การจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปัจจัย ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี รายงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ คัดเลือกแปลง วางแผน และดำเนินการ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตขยาย ฯ รายงานจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบเตือนภัยศัตรูพืช รายงานจำนวนแปลงที่ดำเนินการ และรายงานจำนวนครั้งที่มีการประกาศเตือนการระบาด


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร ผู้จัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google