งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ
อ.ดร.ซิมมี่ อุปรา โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย
สภาพการณ์ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจ ความแตกต่างของการศึกษายุคเก่าและยุคใหม่ การเรียนการสอนในยุคใหม่ แล้ววิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษล่ะ ต้องเปลี่ยนไหม

3 THE BEST Education system.
Myth 1 We have THE BEST Education system.

4 Really? Are we sure?

5 บริบท (contexts) Global Village Change of situation
Education is closely link to Economics 19th Century: Victorian 20th Century: Industrial Economy 21st Century: Knowledge Economy

6 ความแตกต่างของการเรียนการสอนใน 19thC และ20th C
องค์ความรู้เรื่อง: ความรู้ และการเรียนรู้ ผู้สอน ผู้เรียน ลำดับของการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ของการเรียน

7 19th-20th Century Knowledge is compartmentalized
Goal of learning is to learn the compartmentalized knowledge 90 % are out of date

8 Patrick Newell: Learning Activist & Founder of TIS

9 Patrick Newell We have to solve problems beyond our current understandings using skills set that are yet to be defined, with tools that are yet to be created. How do you prepare a child for that?

10 Patrick Newell While collaborating with researchers around the world, I found that the teaching methods that are being used were based on education models that are out of date.

11 Patrick Newell One of the dilemma with the 20th Century education is children are taught what to learn not how to learn and they are slowly educated out of their nape curiosity and creativity.

12

13 David Perkins Harvard Professor of Education
“I think we need to think in terms of educating through the unknown for what might come up for ways of thinking about it for a large understanding that can help us cope the unexpected as well as the expected. To me that means 90% of what we teach is a waste of time”

14 David Perkins Harvard Professor of Education
“90% of what we teach probably contributes particular skills and particular nuggets of knowledge that those kids will never encounter again in the significant way in their lives. It just doesn’t matter. Well, that is completely bizarre.”

15

16 Kirpal Singh Singapore Management University
“We all are educating people either for yesterday, 80% of us, another 15%-16% are educating people for today but very few of us are looking at tomorrow. Because looking at tomorrow means you need to be creative. You have to use your imagination. You need to be able to take risks and say I think tomorrow is going to be like this.”

17 Teachers as superpowers,
Myth No.2 Teachers as superpowers, gurus and sages, rowboats

18

19 unprogrammed iPads, PCs
Myth No.3 Students empty vessels, clean slate, unprogrammed iPads, PCs

20

21 by sequencing of materials: simplicity to complexity
Myth No.4 Learning is by sequencing of materials: simplicity to complexity

22

23 Success determination
MYTH No.5 Success determination

24 Success Determination
Tests Examination Victorian criteria: 50/50 Application and creativity criteria?

25 I returned them all to my teachers.

26

27

28

29 WE LOCKED UP THE CREATIVITY

30

31

32 “Education is not a mechanical system,
it is a human system.” -- Sir Ken Robinson

33

34 19th -20th Century Economy World Economy Industrial Economy
Knowledge Economy Industrial Economy Agro Economy

35 The Global Context of Education
Knowledge Economy International Arena ASEAN Arena Thailand T L Ls Ed.

36 The changing World Economy
Economists and organizational theorists consensus: “…today we are living in a knowledge economy, an economy that is built on knowledge work.”

37 THUS…. Knowledge Economy Requires completely new skills and knowledge to participate in the world.

38 What is 21st century education and beyond?
21st Century and beyond We are there already. What is 21st century education and beyond?

39 การเรียนการสอนยุคใหม่
แล้วจะสอนไงแวร้ๆๆๆๆ ขอตายแพ๊บ!!!

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 How are we going to do that?

58 What are the 21st C attributes?
Literacy: Reading, writing, arithmetic Global Literacy: environmental, financial, civic and other global literacy

59 What are the 21st C attributes?
Personal Skills Active, engage, empowered Inquiry skills ask questions, wonder, plan and reflect. Thinking skills creatively, critically, and collaboratively.

60 What are the 21st C attributes?
Autonomous learning skills Self-modify, self-managing, self-evaluating, self-directed. Skills to master the changing technology

61 What are the 21st C attributes?
Teachers and parents hold back from tests make judgments on skills of self- management. need to create learning environment which nurtures creativity and inspire confidence.

62 Dr. Sugata Mitra's Hole in the wall project On English Language Skills

63 Sugata Mitra University of New South Wales UK & MIT
Questions turn on the minds of the 9 year olds.

64 Sugata Mitra University of New South Wales UK & MIT
The internet is full of answers but not full of questions.

65 “Who knows what we need to learn in the future but we do know that we need to be able to read, we need to be good at searching for information, collating it and then decide it whether its right or wrong. Then find the big answers. When they find the big answers, they believe in themselves and believe the world around them.”

66 Thailand? Where are we? English is studied as a foreign language
Ranked 8th in English scores Our students don’t read!!!! Our students don’t practice!!!!

67 Problems with curriculum & attitude
Curriculum problems Chunked based Skills based Grammar Attitude คนไทยผิดน่าอาย ฝรั่งผิดน่ารักมาก

68 Problems with teaching methods
teaching methods used Teacher centred Mistakes Old: grammar translation Misunderstood: communicative, learner centre

69 Problems with policy นำ CEFR มาใช้
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มีแนวโน้มว่าจะจัดการเรียนการสอนให้อิง CEFR CEFR ก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ( A B C ) 6 ระดับ

70 CEFR A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวันสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

71 CEFR B2 หากได้ใบประกาศนียบัตร ระดับ B2 แสดงว่าความรู้ภาษามาตรฐานของคุณอยู่ในระดับดี ด้วยความรู้ระดับนี้คุณสามารถจะใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วขึ้นรวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

72 CEFR C2 หาก สอบได้ประกาศนียบัตรนี้ แสดงว่าคุณสามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง สละสลวยถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี ด้วยความรู้ระดับนี้คุณสามารถจะอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

73 How to improve our English
Skill sets Listening and Speaking Reading and Writing Integrated improvement Interests and love

74 Improving listening and speaking skills
Start from your best interest Read a lot for vocabulary Find someone with the same interest and start talking Start reading and writing about it, discussion Speak and listen to the experts

75 Improving reading and writing skills
Start reading NOW Children books Leveled books Novels Interested stories

76 Grammar Grammar and people’s thoughts English past and present
American Indian past and present

77 Dictionaries General Thai-English Thesaurus Etymology

78 Improving yourself attempt and perseverance
Set aside time daily or weekly Skills needs practice to become automatic. After Reading, listening, speaking, then writing.

79 QUESTIONS


ดาวน์โหลด ppt ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google