งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”

2 “Room service”

3 สามารถใช้ภาษา ในการขอรับ บริการในโรงแรม ที่พักได้ Using a hotel telephone ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Have you ever stayed in a hotel? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 What do you usually see near the telephone in your room? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 What do you call that? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 How can you use this kind of service? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8

9 housekeeper a person who is responsibl e for housekeep ing ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 laundry A place or business where clothes, etc. are washed and ironed ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 operator A person who works at telephone switchboar d ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 reception The office, desk, or department that receives visitors to a hotel or large organization ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 single unmarri ed a single woman ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 a single bed single for the use of only one person ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 single one way for a trip from one place to another but not back again. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 double made for two people a double bed a double room in a hotel in a hotel ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 return BrE. roundtrip AmE. for a trip from one place to another and back again. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 club sandwich AmE. three pieces or bread with cold food between them ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 a visit somewhere, usually by bus or train, just for pleasure and with lasts only one day day trip ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 used to end a formal letter Yours faithfully Yours truly ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 used to end a formal letter Yours faithfully Yours truly ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 One of my shirts is missing. It’s light blue. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 Could I have a club sandwich and a beer, please? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 Can I book a table for two by the window? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 Could you give me the code for Boston, please? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 Could I have some more towels, please? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 Are there any messages for me? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 Listening Operator: 2a. Operator: Man: Hello. I’d like to phone Mexico. It’s a number in Acapulco. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 Can I phone direct from here? Operator: Yes, you can. The international code is double oh, the code for Acapulco is seven four. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 Man : So that’s double oh, five two, seven four five two, seven four and then the number. and then the number. Operator : That’ s right. Man : Thank you very much. very much. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 Workbook p.51 Lesson c. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google