งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2
Reading and Writing English 2 อ 40222 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องงานแล้วบอกรายละเอียดและสาระสำคัญ
WORK การอ่านเรื่องงานแล้วบอกรายละเอียดและสาระสำคัญ

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
อ่านเรื่องเกี่ยวกับงานอาชีพแล้วบอกรายละเอียด และเขียนสรุป จากเรื่องที่อ่านได้

4 สรุปการใช้ will / be going to

5 สรุปการใช้ will / be going to
2. โครงสร้าง be going to ใช้ในความหมายของความตั้งใจจะกระทำจริง ๆ ในอนาคตมากกว่าโครงสร้าง will

6 สรุปการใช้ will / be going to

7 Complete with the correct word or
phrase. 1. Commuting ………….. hours of travel by car, or bus, or train before any works begins. will involve involves going to involve

8 2. We are ………….. a lot more about telecommuting.
will hear heard going to hear

9 3. Companies are …………… invest in expensive offices that half empty most of the time.
will not not going to will

10 4. It ……………. companies about $8,000 to recruit each new employee.
going to cost costs cost

11 5. Telecommuting is ……………… solve all our work-related problems.
not going to going to not will not

12 Prediction An EMT is an Emergency Medical
Technician. What do you think EMT do? They help patients before deliver to the hospital.

13 Prediction 2. What do you think the qualifications for an EMT are?
high school graduate physically fit ability to drive actively work

14 squad collide vehicle transport rescue dependency accredited
defibrillator prescribe restore stimulant paramedic

15 What do the following stand for? CPR ………………………………… ECG ………………………………...
cardiopulmonary resuscitation CPR ………………………………… electrocardiogram ECG ………………………………...

16 Find five words or phrases in the
text that are related to emergency care for ill or injured persons.

17 emergency medical vehicle
emergency medical technician first aid emergency rescue squads cardiopulmonary resuscitation

18 Find two medical conditions
mentioned in the text. heart attack shock

19 Reading for inference 1. Highway accidents are …………… events for EMTs.
a. common b. uncommon c. unheard of

20 Reading for inference 2. EMTs : a. can substitute for doctors
b. are doctors c. have the same training as doctors

21 Reading for inference 3. There are EMTs : a. only in certain stages
b. throughout around the USA. c. only in rural parts of the USA

22 Reading for inference 4. In cases of shock an EMT will give a patient : a. an ECG b. a heart stimulant c. first aid

23 Reading for inference 5. An EMT paramedic : a. can prescribe drugs
b. cannot use the defibrillator c. can perform electrocardiograms (ECGs)

24 ชั่วโมงต่อไป เรื่อง work ตอน 5-6


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google