งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จันทบุรี นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ นายวิโรจน์ ตันติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จันทบุรี นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ นายวิโรจน์ ตันติธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จันทบุรี นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ นายวิโรจน์ ตันติธรรม
นายวิโรจน์ ตันติธรรม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาววรรณี โรจน์วรรณสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จันทบุรี นายสุพล มณีจรัสแสง ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางยุพิน เจริญยศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/0)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 28 27

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผน 7,580 ครั้ง 635 1,266 1,897 2,528 3,159 3,790 4,421 5,052 5,683 6,314 6,945 7,580 ผล 913 1,869 2,516 3,334 4,112 4,989 5,824 6,622 7,327 8,089 1.1 งานสารบรรณ 880 1,785 2,401 3,169 3,912 4,736 5,517 6,282 6,942 7,645 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 309 611 846 1,108 1,350 1,629 1,915 2,213 2,449 2,717 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 181 365 483 641 805 981 1,136 1,285 1,409 1,547 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 198 400 525 688 848 1,018 1,186 1,343 1,475 1,615 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 163 354 480 788 952 1,091 1,229 1,362 1,487 (5) ส่ง (เรื่อง) 29 55 67 97 121 156 189 212 247 279 1.2 การเงิน & บัญชี 25 65 89 127 153 194 231 257 290 335 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 14 44 63 92 113 145 175 228 271 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 10 18 22 30 34 43 49 52 54 56 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 3 4 5 6 7 8 1.3 พัสดุ 19 26 38 50 59 76 83 95 109 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 12 20 36 39 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 9 24 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) -

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวมจังหวัด (สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการวางแผนพัฒนาตามผังเมือง) 2.1 วางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัด แผน ข.24 ผล ข.22 ข.23 2.2 ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ ข.16 ข.13 ข.14 2.3 ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี ข.9 ข.7 2.4 ผังเมืองรวมเมืองขลุง ข.6 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 3.1 ทต. พลวง (อ.เขาคิชฌกูฏ) 3.2 ทต. บ่อ (อ.ขลุง)

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ แผน 1,230 ครั้ง 102 204 306 408 510 612 714 816 918 1,020 1,125 1,230 ผล 260 680 1,179 1,583 1,906 2,194 2,492 2,741 2,980 3,334 4.1 กรรมการ (คณะ) 23 39 46 54 62 70 79 96 107 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 105 156 211 255 388 413 473 534 4.3 สำรวจ (งาน) 8 11 15 20 22 26 30 35 4.4 ออกแบบเขียน/ ตรวจแบบ (งาน) 13 29 32 55 56 68 74 81 4.5 ประมาณราคา (งาน) 14 21 40 50 52 64 69 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 143 438 788 1,060 1,288 1,456 1,640 1,810 1,927 2,164 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 37 53 73 87 99 111 125 139 153 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 41 48 58 65 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 24 77 89 98 104 112 119 126 5 งานบริการด้านผังเมือง แผน 50 ครั้ง 12 16 28 42 6 34 63 5.1 กรรมการ (คณะ) - 1 2 3 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 9 10 18 27 5.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 31

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % สำรวจกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ (เพิ่มแปลงที่ดิน) 10% รวบรวมข้อมูลเจ้าของแปลงที่ดินเพิ่มเติม (20%) ออกแบบรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ประชุมเจ้าของที่ดินและรวบรวมหนังสือยินยอมให้ครบ 2 ใน 3 40% 1) เสนอคำขอต่อ คกก.ส่วนจังหวัด 2) สำรวจเขตโครงการและประกาศเขตโครงการ 50% ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 80% ประกาศเขตโครงการในราชกิจจานุเบกษา 100% ผล 5% 10% 15% 20% 22% 35% 37% 45% 7 การตรวจสอบอาคารราชการ แผน 50 อาคาร 2 4 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 18 29 39 49 58 64 72 79 86 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ แผน - 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ แผน 1 งาน 1 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ แผน 100 %

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11 โครงการงบประมาณปี 2555 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 200 เมตร เริ่มสัญญาวันที่ 8 พ.ย. 55 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ย. 56 (งบผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ – 2557) แผน 100% - 5% 10% 20% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% ผล 3% 15% 16% 25% 30% แผน 12. ลบ. หยุดการก่อสร้าง เนื่องจากปริมาณน้ำขึ้นสูง

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12 โครงการงบประมาณปี 2555 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านปากน้ำแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เริ่มสัญญาวันที่ 25 ก.ย. 55 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พ.ค. 56 (งบ ครม.สัญจร) แผน 100% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ผล 0% 3% 5% 15% 25% แผน ลบ. - 45% 13 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่มสัญญาวันที่ 19 ต.ค. 55 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 เม.ย. 56 (งบ ครม.สัญจร) 10% 75% แผน

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14 โครงการงบประมาณปี 2555 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ แยกรายการในการจัดจ้าง ดังนี้ (งบ ครม.สัญจร) 100% 19.240 ลบ. 14.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี และจัดซื้อครุภัณฑ์ เริ่มสัญญาวันที่ 28 พ.ย สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ค. 56 (ได้รับอนุมัติงดค่าปรับจำนวน 60 วัน ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556) (งบ ครม.สัญจร) แผน 100% - 5% 20% 50% 80% 90% ผล 0% 15 % 30 % 60% แผน 40% 100

10 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 14.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.) เริ่มสัญญาวันที่ 4 ก.พ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พ.ค. 56 (งบ ครม.สัญจร) แผน 100% 100% ผล - แผน 4.048 ลบ. 14.3 จ้างเหมาจัดทำภาพยนตร์ 3 มิติ (20-30) นาที จำนวน 1 ชุด เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 8 พ.ย.55 - สิ้นสุดวันที่ 5 ก.พ. 56 10% 30% 70% 50% 90% 1.000 80% 40% 100 %

11 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 15 โครงการงบประมาณปี 2555 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด่านถาวรบ้านผักกาด เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน และเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (งบ ครม.สัญจร) แผน 100% ผล แผน ลบ. 16 โครงการงบประมาณปี 2556 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวงบน หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 150 เมตร เริ่มสัญญาวันที่ 20 ก.พ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ย. 56 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556) 15% 22% 29% 39% 49% 59% 90% 0% 20% 25% 30% 50% แผน 9.590 ลบ. 40% 60% 80% 43% อยู่ระหว่างทบทวนรูปแบบและรายการ เพื่อประกวดราคาจัดจ้าง ครั้งที่ 4 หยุดการก่อสร้าง เนื่องจากปริมาณน้ำขึ้นสูง

12 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 17 โครงการงบประมาณปี 2556 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี ศาลเจ้า แป๊ะกง เชิงสะพานตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ความยาว 100 เมตร (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 พ.ค. 56 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 มี.ค. 57 รวมระยะเวลา 315 วัน) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556) แผน 100% 10% 15% 20% 30% 40% ผล - แผน 9 ลบ. 25% 35% 45% 55% 18 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556) 50% 100% 90% แผน ลบ. เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า 15%

13 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการงบประมาณปี 2554 1. โครงการฟื้นฟูและบูรณะ ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ (เขาพระบาทพลวง) (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) แผน 100% ผล 3.8 ลบ. โครงการงบประมาณปี โครงการซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 ก.ค. 56 สิ้นสุดวันที่ 27 พ.ย. 56 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ (งบกลาง) แผน 100% 25% แผน ลบ. นำร่างTor ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ครั้งที่ 3

14 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการงบประมาณปี 2556 3.โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อรองรับและขยายผลการแปรรูปผลผลิตการเกษตร บริเวณศาลาอุตตะโมต บ้านหนองคล้า ม.5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ (งบกลาง) แผน 100% ผล แผน ลบ. ลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 5 ก.ค. 56

15 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท แผน 12 หลัง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ผล - ตรวจสอบสถานบริการ (ร่วมกับจังหวัด) การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

16 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบอุดหนุน) แผน ลบ. 0.35 0.90 1.44 6.87 7.42 20.95 27.57 44.26 53.84 70.71 83.53 100 ผล 0.07 0.67 0.97 1.73 2.01 8.48 9.47 10.56 30.65 31.46 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 5.29 13.52 21.71 29.09 37.32 46.59 57.29 64.48 77.42 86.49 95.89 1.09 10.58 15.35 24.85 30.26 38.89 47.12 53.45 60.23 69.91 1.2 งบลงทุน ลบ. - 19.12 25.46 42.68 52.16 69.58 82.65 0.17 6.31 6.79 7.50 28.54 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี

17 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ 8 ต.ค. 51 ผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี 11 ก.พ. 52 ผังเมืองรวมเมืองขลุง 4 ก.ย. 55 ผังเมืองรวมชุมชนมะขาม ผังเมืองชุมชน ทต.พลวง ผังเมืองชุมชน ทต.บ่อ 56 55 50 51 53 54 52 55-56 51 52-53 54 55-56 52-53 55-56 54 54 55-56 55-56 56 55-56 56


ดาวน์โหลด ppt จันทบุรี นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ นายวิโรจน์ ตันติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google