งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556 451863 มีนาคม 2556 702494 เมษายน 2556 611677 พฤษภาคม 2556 761389 มิถุนายน 2556 621375 กรกฎาคม 2556 12716143 สิงหาคม 2556 9730127 รวม 671183854

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2555 167145,478,307.15763583,766,409.32930729,244,716.47 พฤศจิกายน 2555 756143,672,959.582,008679,020,153.282,764822,693,112.86 ธันวาคม 2555 934154,344,248.052,297502,995,961.423,231657,340,209.47 มกราคม 2556 1,144164,477,849.452,539495,598,912.483,683660,076,761.93 กุมภาพันธ์ 2556 1,084191,413,695.952,373458,639,556.023,457650,053,251.97 มีนาคม 2556 1,272235,558,055.862,573487,481,278.143,845723,039,334.00 เมษายน 2556 1,031193,760,131.162,200628,065,042.483,231821,825,173.64 พฤษภาคม 2556 1,281194,936,907.792,536493,561,001.883,817688,497,909.67 มิถุนายน 2556 1,327238,086,411.652,987454,602,388.774,314692,688,800.42 กรกฎาคม 2556 1,396120,566,258.662,848430,416,391.614,244550,982,650.27 สิงหาคม 2556 1,721271,513,423.922,924461,499,430.834,645733,012,854.75 รวมทั้งสิ้น 12,1132,053,808,249.2226,0485,675,646,526.2338,1617,729,454,775.45

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151,818.50 อัคคีภัย 20784,913.00 วาตภัย 13138,367,142.25 ภัยแล้ง 1441,235,437.20 โรคระบาดพืช 164,842.00 ไฟป่า 121,432.00 รวมทั้งสิ้น 5150,625,584.95

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลงกับ ธนาคาร 04 บัญชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชีไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2555 --------- พฤศจิกายน 2555 --------- ธันวาคม 2555 ----1---1 มกราคม 2556 --------- กุมภาพันธ์ 2556 --------- มีนาคม 2556 -1------1 เมษายน 2556 --------- พฤษภาคม 2556 --------- มิถุนายน 2556 --------- กรกฎาคม 2556 -1------1 สิงหาคม 2556 1 รวมทั้งสิ้น -2--11--4

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2555 73579,354,605.43 พฤศจิกายน 2555 84968,551,387.59 ธันวาคม 2555 89292,287,485.89 มกราคม 2556 906 89,468,297.05 กุมภาพันธ์ 2556 78572,991,490.43 มีนาคม 2556 97482,454,222.63 เมษายน 2556 76790,833,307.23 พฤษภาคม 2556 829106,911,876.57 มิถุนายน 2556 88387,632,892.85 กรกฎาคม 2556 87860,070,156,401.05 สิงหาคม 2556 87688,950,828.63 รวมทั้งสิ้น 9,374 60,929,592,795.35


ดาวน์โหลด ppt เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google