งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ISLAM AND SCIENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ISLAM AND SCIENCE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ISLAM AND SCIENCE
Course No ชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ซอและห์ ตาเละ การศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท : สาขาสรีรวิทยา (Neuro Muscular Physiology) จาก University of Karachi, Pakistan

2 รายละเอียดเนื้อหาวิชา Course Description
ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์มุสลิม ผลงานและบทบาทของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีอิทธิผลต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน แนวคิดอิสลามในอัลกุรอานเกี่ยวกับระบบจักรวาล สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ

3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. สร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ 2. เรียนรู้และเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูลในอัลกุรอาน เช่น ดาราศาสตร์ พันธุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ เป็นต้น 3. รู้จักนักวิทยาศาสตร์มุสลิมทั้งในอดีตและปัจจุบัน 4.ทำความเข้าใจทัศนะอิสลามต่อวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย

4 วิทยาศาสตร์ในทัศนะอิสลาม
Pure Science วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือ Natural Science วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือกฎธรรมชาติ ที่ได้มาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมา ซึ่งก็คือกฎของอัลลอฮฺ หรือ Sunnatullah Applied Science วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มนุษย์ได้ประยุกต์ใช้ธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในการภักดีต่อพระองค์

5 วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับอิสลามอย่างไร
Aqidah (Tauheed Rububiyah) สัมพันธ์ กับ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)  Fiqh ( Halal & Haram) การอิบาดะห์ สัมพันธ์กับ Applied Science (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

6 ให้นักศึกษาอภิปรายในห้องเรียน
อิสลาม กับ วิทยาศาสตร์มีความขัดแย้งหรือไม่ เพราะอะไร สังคมมุสลิมในประเทศไทยให้ความสนใจวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะอะไร

7 อิสลามกับวิทยาศาสตร์ที่เป็น Natural Science ไม่ขัดแย้งกันโดยเด็ดขาด
Natural Science คือ กฎธรรมชาติ ซึ่งมาจากการจดบันทึกปรากฏการณธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมา ซึ่งก็คือ Sunnatullah นั่นเอง ส่วนคำสอนอิสลามมาจากอัลกุรอาน ก็คือ Kalamullah ซึ่งส่วนหนึ่งของ Sunnatullah ได้ถูกวะห์ยู ลงในอัลกุรอานเป็นวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอาน จากการพิสูจน์และการค้นพบทั้งจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานไม่เคยพบความขัดแย้ง

8 ความขัดแย้งอาจจะเคยเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความผิดพลาดของมนุษย์ ในการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือการอธิบาย หรือเขียนขึ้นโดยปราศจากการสังเกต ความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์เข้าใจหรือตีความ อรรถาธิบาย Kalamullah ผิด

9 อัลกุรอานกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
อัลกุรอานกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์   วิชาจักรวาลวิทยา (Cosmology) วิชาดาราศาสตร์ (Astronomy) วิชาภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHY ) ธรณีวิทยา (Geology )


ดาวน์โหลด ppt อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ISLAM AND SCIENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google