งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกใช้เกมหรือ กิจกรรม ในการฝึกอบรม. การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนใน ด้าน ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกใช้เกมหรือ กิจกรรม ในการฝึกอบรม. การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนใน ด้าน ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกใช้เกมหรือ กิจกรรม ในการฝึกอบรม

2 การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนใน ด้าน ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

3 เทคนิคการฝึกอบรม - การบรรยาย - การอภิปราย - บทบาทสมมุติ - ระดมสมอง - สัมมนา - เกมในการฝึกอบรม - ฯลฯ

4 พฤติกรรมที่แสดงออกในวันแรก ของการฝึกอบรม - สงวนท่าทีเพื่อป้องกันตนเอง - ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อย แสดงออก - ประเมินค่าสิ่งต่างๆ รอบตัว - เกิดความรู้สึกอึดอัด คับข้อง ใจ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ตรงกับ ความคิด เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ตรงกับ ความคิด - สนใจเฉพาะสิ่งที่แปลกใหม่

5 เกมหรือกิจกรรมในการ ฝึกอบรม เป็นเทคนิคในการฝึกอบรมที่ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกระบวนการ เรียนรู้ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ เนื้อหาสาระวิชานั้น

6 การเลือกใช้เกมหรือ กิจกรรมในการฝึกอบรม 1. วัตถุประสงค์ของเกมหรือกิ กรรม - เพื่อเตรียมความพร้อม - เพื่อทำความรู้จักตนเอง - เพื่อพัฒนาทัศนคติ ฝึกการ สังเกต และการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ - เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม - เพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ - เพื่อการแก้ปัญหา และการ บริหาร

7 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - จำนวน - อายุ - เพศ - พื้นฐานการศึกษา - ประสบการณ์

8 3. ระดับความสัมพันธ์ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ไม่รู้จักกันมาก่อน - รู้จักกันบ้าง - รู้จักกันอย่างสนิทสนม 4. ระยะเวลา 5. อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ สะดวก 6. สถานที่ 7. งบประมาณ 8. ผู้ช่วยเหลือในการดำเนิน กิจกรรม

9 ลักษณะของผู้นำเกมหรือกิจกรรม 1. มีความรู้และสามารถเลือกใช้เกมหรือกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 2. มีความรู้ด้านจิตวิทยา และพัฒนาการของคนแต่ละวัย 3. วางตัวให้เหมาะสมเป็นกันเองแต่ไม่เกินขอบเขต 4. ต้องสนุกสนานตามเกมหรือกิจกรรม และร่วมเล่นด้วยได้ 5. ต้องสังเกต และเอาใจใส่ผู้เล่นเกมหรือกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน 6. สามารถอธิบาย และตอบปัญหาให้เป็นที่พอใจได้ 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 8. สามารถหยุดเล่นเกมหรือกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้


ดาวน์โหลด ppt การเลือกใช้เกมหรือ กิจกรรม ในการฝึกอบรม. การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนใน ด้าน ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google