งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

2 Joomla คืออะไร? Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยาก ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ ผู้ใช้ ไม่จาเป็นต้องมี ความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็ สามารถจัดทาเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

3 CMS คืออะไร? Content Management System หรือ CMS คือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา CMS ส่วนใหญ่ถูกนามาใช้ เรียกงานทางด้านเว็บไซต์จึงเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบบริหาร จัดการเว็บไซต์

4 CMS แบ่งออกเป็น 2 ส่วน Frontend คือส่วนทางด้านหน้าของเว็บไซต์ ประกอบด้วย Homepage Webpage และ Link ต่าง ๆ ผู้ใช้งานทั่วไป และสมาชิกของเว็บไซต์ทุกคนสามารถมองเห็น หรือเยี่ยมชมได้ Backend คือส่วนที่ใช้ในการควบคุม Website มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานในส่วนนี้ได้ เช่น Admin และสมาชิกที่ได้รับอนุญาต (ทีมงานผู้มีหน้าที่ เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์)

5 ประโยชน์ของ CMS ควบคุมรูปแบบของเว็บไซต์ได้ดี (ฟอนต์ สไตล์ การจัดวางเลย์เอาต์) อัปเดตเว็บไซต์ได้จากทุกๆ ที่ ไม่ต้องมีความรู้ภาษา HTML และ Script รองรับการทา งานจากผู้ใช้หลายคนได้พร้อมๆ กัน การจัดการเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีระบบ ง่ายต่อการดูแล ไม่เสียเวลาในการสร้างเว็บไซต์มาก ช่วยลดกาลังคนและค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแลเว็บไซต์ มีโปรแกรมเสริมให้เลือกนามาประยุกต์ใช้งานกับเว็บไซต์นั้นๆ

6

7 ตัวอย่างของโปรแกรม CMS
Joomla Mambo รายละเอียด

8 Drupal http://webthaiseo.blogspot.com/2013/05/drupal_14.html
Word press รายละเอียด

9 ทำไมต้องเป็น Joomla! ฟรี, ติดตั้งง่าย ควบคุมหน้าตาเว็บด้วย Template
สร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่าย รองรับกับการทางานหลายๆ คนพร้อมๆ กันได้ เสถียร ปลอดภัย update ได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ มีสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลช่วยเหลือจานวนมาก มีผู้พัฒนาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมเสริมที่หลากหลาย

10 ความต้องการของระบบในการติดตั้งJoomla2.5
เนื่องจาก Joomla เป็นเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา PHP และบริหารข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลบน MySQL ดังนั้น ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Unix มีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น Apache , IIS หรืออื่นๆ ติดตั้ง PHP สำหรับประมวลผลภาษา PHP โปรแกรม MySql สำหรับสร้างและจัดการระบบฐานข้อมูล

11 การติดตั้ง Joomla! เพื่อใช้งาน
การติดตั้งแบบนี้จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่อยากเจอปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดี 1. ช่วยให้เราเห็นผลได้ทันที 2. สามารถทดสอบและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะทำงานจริงทั้งหมด ซึ่งมักจะพบกับปัญหาเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับภาษาไทย หรือส่วนการทำงานบางส่วนใช้ภาษาไทยไม่ได้ ดังนี้ เราสามารถให้ผู้ดูแลระบบของโฮสช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ซึ่งไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ไข หรือปรับแก้งานทีหลังให้เสียเวลา ข้อเสีย 1. การทำงานจะช้าเพราะต้องเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเหมาะกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2. ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโครงการที่สูง เพราะต้องเช่าพื้นที่ และติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

12 การติดตั้ง Joomla! เพื่อใช้งาน(ต่อ)

13 การติดตั้ง Web Server จำลอง

14 ขั้นตอนการติดตั้งWeb Server จำลอง
2. คลิก Next จะพบกับหน้าจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License

15 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง(ต่อ)

16 ขั้นตอนการติดตั้งWeb Server จำลอง(ต่อ)

17 ขั้นตอนการติดตั้งWeb Server จำลอง(ต่อ)

18 ขั้นตอนการติดตั้งWeb Server จำลอง(ต่อ)

19 ขั้นตอนการติดตั้งWeb Server จำลอง(ต่อ)

20 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง(ต่อ)

21 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง(ต่อ)

22 ขั้นตอนการติดตั้ง Web Server จำลอง(ต่อ)
9. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ที่ช่อง address bar พิมพ์ ถ้าขึ้นหน้าจอ AppServ ดังภาพแสดงว่าพร้อมใช้งานได้

23 โครงสร้างของ Folder

24 การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin

25 การสร้างฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin (ต่อ)

26

27 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Joomla (ต่อ)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 การจัดการไฟล์มีเดีย

46 การจัดการไฟล์มีเดีย

47 การจัดการไฟล์มีเดีย

48 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google