งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกามารยาทบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์. กิจกรรมที่ ๓ กติกาพื้นฐานในการ ใช้ไอซีที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกามารยาทบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์. กิจกรรมที่ ๓ กติกาพื้นฐานในการ ใช้ไอซีที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกามารยาทบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์

2 กิจกรรมที่ ๓ กติกาพื้นฐานในการ ใช้ไอซีที

3 ตัวอย่าง facebook.com http://www.facebook.com/ MarkAF7 วิเคราะห์สถานการณ์

4 มารยาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ Rule 1: Remember the Human ปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเราเอง หรือคำนึงถึงใจเขาใจเราในการ สื่อสารข้อมูลด้วยถ้อยคำบน อินเทอร์เน็ต Rule 2: Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจน บรรทัดฐานอื่นๆ ที่พึงปฏิบัติ ในสังคมอินเทอร์เน็ตเฉกเช่นที่พึง ปฏิบัติในสังคมโลก Rule 3: Know where you are in cyberspace ใช้เวลาอย่างพอเพียงเพื่อศึกษากฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือข้อมูล ต่างๆ ที่จำเป็นของสังคม อินเทอร์เน็ตแห่งนั้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ

5 มารยาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ Rule 4: Respect other people's time and bandwidth ระมัดระวังการเขียนหรือส่งข้อความต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้ผู้อ่านหรือ รับข้อมูลเสียเวลา เปล่าในการอ่านข้อความที่ไม่มีประโยชน์หรือสาระใดๆ และ ให้ประหยัดการใช้ช่องทางการสื่อสารบน อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลเท่าที่ จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านหรือรับข้อมูลไม่เสียเวลาในการอ่านข้อมูลที่ไม่ เป็น ความจริง ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์ หรือไร้ซึ่งสาระ Rule 5: Make yourself look good online ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้การสื่อสารด้วยถ้อยคำเป็นไป อย่างถูกต้องตาม หลักภาษา ตรวจสอบในเนื้อหาว่าเป็นภาษาที่เข้าใจได้ ชัดเจน และส่งมอบในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร หรือไม่ รวมทั้งใช้ภาษาที่สุภาพชน ทั่วไปพึงใช้ ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดการแตกแยกหรือเสียดสี Rule 6: Share expert knowledge ร่วมแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่สังคมอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สังคมนี้ เป็นสังคมแห่ง ความรู้และเติบโตอย่างยั่งยืน

6 มารยาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ Rule 7: Help keep flame wars under control ช่วยกันหลีกเลี่ยงสงครามแห่งการโต้แย้งกันที่ไม่รู้จักจบ การอภิปรายกันอย่างมีเหตุมี ผลเป็นสิ่ง ที่ก่อเกิดสิ่งดีๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอินเทอร์เน็ตต่อไป แต่การ โต้แย้งกันหรือถกเถียงกันด้วย อารมณ์และความรู้สึกจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใดๆ กับสังคมอินเทอร์เน็ต Rule 8: Respect other people's privacy เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ไม่บุกรุกหรือเข้าถึงข้อมูล ส่วน บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต Rule 9: Don't abuse your power ไม่ใช้อำนาจที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด ( เช่น ไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ดูแล ระบบเพื่อ เข้าถึงหรือเปิดดูอีเมล์ของผู้อื่น เป็นต้น ) Rule 10: Be forgiving of other people's mistakes ให้อภัยผู้อื่นสำหรับการกระทำที่ผิดพลาด เพื่อให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่น่าอยู่ และถ้อยที ถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน หากต้องการติหรือเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด ให้ กระทำอย่างหวังดี เหมาะสม และ สุภาพ


ดาวน์โหลด ppt กติกามารยาทบนเครือข่ายสังคม ออนไลน์. กิจกรรมที่ ๓ กติกาพื้นฐานในการ ใช้ไอซีที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google