งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ( Project) หมายถึง โครงการ ( Project) หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ( Project) หมายถึง โครงการ ( Project) หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ( Project) หมายถึง โครงการ ( Project) หมายถึง

2 ชื่อโครงการ ควรสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และ เป้าหมายโครงการ คือ เขียนให้ชัดเจนว่าต้องการ ทำ อะไร แก่ใคร ที่ไหน เช่น โครงการฝึกอบรมช่างซ่อม คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย หรือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้าโครงวิจัยชั้นเรียน สำเร็จรูปครูสำนักงานเขตพื้นที่...... เป็นต้น

3 ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล การนำปัญหาและสาเหตุของปัญหา มาเขียน คือ เกิดจากปัญหาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อใด โดยมีสาเหตุมาจากอะไร และต้องบอกถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำ โครงการ ถ้าไม่ทำจะผลเสียหายอย่างไร ถ้า ทำคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ อย่างไร พยายามหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี ต่างๆ แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบาย ของกระทรวง / กรม เพื่อสนับสนุนโครงการที่ จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล แสดงข้อมูลที่มี น้ำหนัก น่าเชื่อถือ

4 วัตถุประสงค์ ควรเขียนให้อยู่ในรูป การลด หรือ ขจัดปัญหา หรือพัฒนาสิ่งที่ ต้องการเพิ่มขึ้น เป็นข้อความที่ แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่ง ต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็น รูปธรรมต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่ คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ ไว้มากข้อ จะทำให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ ชัด และอาจดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ยาก

5 หลักการเขียนวัตถุประสงค์ “ หลัก SMART” S = Sensible ( เป็นไปได้ ) หมายถึง ต้องมี ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ M = Measurable ( วัดได้ ) หมายถึง ต้อง สามารถวัดและประเมินผลได้ A = Attainable ( ระบุสิ่งที่ต้องการ ) หมายถึง ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน ปฏิบัติได้ มิใช่สิ่งเพ้อฝัน R = Reasonable ( เป็นเหตุเป็นผล ) หมายถึง ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลใน การปฏิบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง T = Time ( เวลา ) หมายถึง ต้องมีขอบเขต ของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

6 คำที่ควรใช้คำที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อกล่าวถึง เพื่ออธิบาย เพื่อพรรณนาถึง เพื่อเลือกสรร เพื่อระบุ เพื่อจำแนก แยกแยะ เพื่อลำดับหรือ เพื่อแจกแจง เพื่อประเมิน เพื่อสร้างเสริม เพื่อกำหนด รูปแบบ เพื่อแก้ปัญหา เพื่อเข้าใจถึง เพื่อทราบถึง เพื่อคุ้ยเคยกับ เพื่อซาบซึ้งใน เพื่อรู้ซึ้งถึง เพื่อสนใจใน เพื่อเคยชินกับ เพื่อยอมรับใน เพื่อเชื่อถือใน เพื่อสำนึกใน

7 เป้าหมาย ควรเขียนให้เป็นรูปธรรม แล้ว สามารถระบุในเชิงปริมาณได้ยิ่งดี โดย เขียนให้ชัดเจนทั้งแง่ คุณภาพ ปริมาณ เวลา และสถานที่ ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม ของโครงการ

8 วิธีดำเนินการ เขียนให้เห็นกิจกรรมและขั้นตอน การดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ ระบุ แนวทางและวิธีการโดยละเอียด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ กิจกรรมระยะเวลา ( ของกิจกรรม ย่อย ) สถานที่ ( ที่ปฏิบัติกิจกรรม ย่อย ) และผู้เกี่ยวข้อง (Plan Do Check Act)

9 งบประมาณ ระบุทรัพยากร หรือปัจจัยนำเข้า และงบประมาณทั้งหมด บอก แหล่งที่มา รวมทั้งแบ่งเป็นหมวดๆ

10 การประเมินผล / ติดตามผล ควรระบุประเด็นสำคัญๆ เช่น ประเมิน ประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ประเมินโดยใคร ใช้รูปแบบการประเมินหรือแนวทางอย่างไร เครื่องมือเก็บข้อมูลแบบใด ตัวชี้วัดความสำเร็จ ( ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ งบประมาณ เวลา ผลที่ได้ ) วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต้องระบุให้ชัดว่าเมื่อถึงเวลาที่ กำหนดจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรง และโดยอ้อม

12 ผลผลิต (Outputs) เชิงปริมาณ เช่น จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรต่างๆภายใน เวลาและงบประมาณที่กำหนด เชิงคุณภาพ เช่น ผู้สำเร็จการศึกษามี ผลการเรียน ความรู้ ทักษะต่างๆ ตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน ระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ผลผลิต VS ผลลัพธ์ VS ผลกระทบ

13 ผลลัพธ์ (outcomes) เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจาก ผลผลิต เช่น ถ้าผู้เรียนสำเร็จการศึกษา มี ความรู้ ทักษะต่างๆตามหลักสูตรแล้ว ได้นำ ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ เบื้องต้น คือ แก่ตนเองอย่างไร ผลกระทบ (Impact) ถ้าเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อนำความรู้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วทำให้ เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม องค์การ ชุมชน หรือสังคมได้หรือไม่ ผลผลิต VS ผลลัพธ์ VS ผลกระทบ

14 summary ผลของโครงการที่ทำให้เกิด ความสำเร็จ ทำอะไรแล้วได้สิ่งนั้น คือ ผลผลิต นำไปใช้จริง เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เป็นผลลัพธ์ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็น ผลกระทบ

15 Test ถ้าเรียนและได้ความรู้เป็น.................................. นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเป็น....................... ผลจากการประกอบอาชีพช่วยเหลือ สังคมได้เป็น.....

16 หมายเลข IP Address http://203.172.252.98/SAR


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ( Project) หมายถึง โครงการ ( Project) หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google