งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558
รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม
เสียชีวิต 110 ราย IPD 3,424 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน มกราคม 2558
5 อันดับการตายผู้ป่วยใน มกราคม 1. Bacterial Pneumonia ราย 2. Cerebral infarction ราย 3. Pneumonia, unspecified ราย 4. CA liver ราย 5. AMI ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 254 ราย
เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด ราย เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน
1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 10 ราย ER 5,196 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER มกราคม 2558
ตายทั้งหมด ราย 1. อุบัติเหตุจราจร 3 ราย 2. Sudden cardiac arrest 2 ราย 3. Intracerebral hemorrage 1 ราย 4. Pneumonia 1 ราย 5. Myocardial infarction 1 ราย 6. Acute cardiopulmonary failure 1 ราย 7. Severe metabolic acidosis ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Re-Admitted ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,501 ราย เกณฑ์ < 0.5 %

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT-อายุรกรรม 28 ราย อายุรกรรมหญิง 21 ราย (1.ESRD 6 ราย 2. Anemia 4 ราย 3.NSTEMI 3 ราย 4.UTI 2 ราย 5.HIV 1 ราย 6.CKD 1 ราย 7.CAPD 1 ราย 8.HT 1 ราย 9.TB 1 ราย 10.CA brain 1 ราย ) -อายุรกรรมชาย2 7 ราย (1.CKD 1 ราย 2.ESRD 1 ราย 3.ITP 1 ราย 4.CHF 1 ราย 5.AKI 1 ราย 6.Warfarin 1 ราย 7.Anemia 1 ราย )

9 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT-สูติกรรม 4 ราย PCT-ศัลยกรรมกระดูก 2 ราย EENT 1 ราย -สูติบน 4 ราย คือ (1.Infection vaginal stump 1 ราย 2.S/P abortion 1 ราย 3.Bleeding per vagina preg 9 wks DM,HT 1 ราย 4.Threatened abortion 1 ราย ) -ศัลยกรรมกระดูกชาย 2 ราย คือ (1.Broken nail 1 ราย 2.Hip dislocation 1 ราย ) - Infection wound s/p tonsillectomy 1 ราย

10 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ ผ่าตัดทั้งหมด 1,075 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย เกณฑ์ 0%

11 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

12 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม
เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 3 6 2 14 ICU อายุรกรรม 1 ICU ศัลยกรรม 4 ICU เด็ก อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 5 10 8 7 30 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 4.72 7.01 7.88 4.28

13 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)
เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน

14 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน)
เกณฑ์ < 4.5 %

15 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube
เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

16 อัตราการเลื่อนหลุดรวม
ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2558 อัตราการเลื่อนหลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 1 2 5 ICU อายุรกรรม ICU ศัลยกรรม ICU เด็ก 4 รวม (ครั้ง) 3 13 อัตราการเลื่อนหลุดรวม 2.83 3.68 1.66 3.18

17 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

18 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก(Prescribing error)
จำนวนใบสั่งยา OPD ทั้งหมด 14,818 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา ครั้ง เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา

19 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Dispensing error)
เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

20 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 454 ครั้ง เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน

21 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน(Dispensing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 25 ครั้ง เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

22 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,183 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 5 ครั้ง เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน

23 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบคุณค่ะ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google