งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 105 ราย IPD 3,264 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กุมภาพันธ์ 2557 1. Bacterial pneumonia 13 ราย 2. Pneumonia,unspecified 7 ราย 3. CKD,state 5 7 ราย 4. CHF 6 ราย 5. UGIB 6 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 223 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 19 ราย ER 4,942 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER กุมภาพันธ์ 2557 1.อุบัติเหตุทางยานพาหนะ 5 ราย 2.จมน้ำ 3 ราย 3.ถูกทำร้ายร่างกาย3 ราย 4.ไม่ทราบสาเหตุ 3 ราย 5.หกล้ม2 ราย 6.หัวใจล้มเหลว 2 ราย 7.ฆ่าตัวตาย1 ราย ตายทั้งหมด 19 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 23 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,320 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 17 ราย PCT- กุมารเวชกรรม 3 ราย - อายุรกรรมหญิง 13 ราย (1.CKD 5 ราย 2.CHF 1 ราย 3.ESRD 1 ราย 4.Thalasseamias 1 ราย 5.NSTEMI 1 ราย 6.Psychosis 1 ราย 7.Hypoglycemia 1 ราย 8.Gastroenteritis 1 ราย 9.Brain tumor 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 2 2 ราย คือ Stroke 2 ราย - พิเศษชั้น 6 2 ราย คือ (1.Cholangiocarcinoma 1 ราย 2. Stroke 1 ราย ) - เด็กเล็ก 2 ราย คือ Febrile convulsion - เด็กอ่อน 1 ราย คือ Chronic lung

9 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- ศัลยกรรม 2 ราย PCT- สูติกรรม 1 ราย - ศัลยกรรมชาย 2 ราย คือ Disruption of operation wound และ Perianal abscess - สูติกรรมบน 1 ราย คือ Ectopic pregnancy

10 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 731 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

11 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

12 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 22552 16 ICU อายุรกรรม 21441 12 ICU ศัลยกรรม 111 3 ICU เด็ก 51311 11 อายุรกรรมชาย 2 123 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 11 อายุรกรรมหญิง 2125 อายุรกรรมชาย 1 11 ศัลยกรรม AE 11 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 653 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.934.01 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

13 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

14 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

15 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

16 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 107584 34 ICU อายุรกรรม 112 4 ICU ศัลยกรรม 2334 12 ICU เด็ก 142 7 รวม (ครั้ง) 12141211857 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.737.15 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

17 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ก.พ. 57 Quick Ratio 1.74

18 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ก.พ.57 Current Ratio 1.82

19 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ก.ย.56 Cash Ratio 0.75

20 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

21 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 13,967 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 133 ครั้ง

22 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 13,967 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 52 ครั้ง

23 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,275 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 274 ครั้ง

24 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,275 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 19 ครั้ง

25 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,275 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 15 ครั้ง

26 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google