งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557
รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม
เสียชีวิต 67 ราย IPD 3,410 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน พฤศจิกายน 2557
5 อันดับการตายผู้ป่วยใน พฤศจิกายน 1. Gastrointestinal haemorrhage 7 ราย 2. Bacterial Pneumonia ราย 3. AMI ราย 4. COPD with AE ราย 5. Injury of liver or gallbladder 2 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 274 ราย
เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด ราย เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน
1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 7 ราย ER 5,151 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER พฤศจิกายน 2557
ตายทั้งหมด ราย 1. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 2 ราย 2. บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 2 ราย 3. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ราย 4. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 1 ราย 5. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Re-Admitted ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,918 ราย เกณฑ์ < 0.5 %

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT-อายุรกรรม 32 ราย PCT-กุมารเวชกรรม 1 ราย หอผู้ป่วย EENT 1 ราย อายุรกรรมหญิง 31 ราย (1.CKD state 5 7 ราย 2. CHF 5 ราย 3.Thalassemia 3 ราย 4.ESRD 3 ราย 5.TB meningistis 1 ราย 6.Aleration of concious 1 ราย 7.SLE 1 ราย 7.Anemia 1 ราย 8.CA cervix 1 ราย 9.Pneumunitis 1 ราย 10.Ascites 1 ราย 11.Fatuque 1 ราย 11.Seizure 1 ราย 12.Pneumonia 1 ราย 13.CA lung 1 ราย 14.Gonococcal infection 1 ราย 15. Spondylopathies 1 ราย) -อายุรกรรมหญิง 1 ราย คือ HIV 1 ราย -เด็กเล็ก 1 ราย คือ Asthma 1 ราย -EENT 1 ราย คือ Thrombopenia 1 ราย

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ ผ่าตัดทั้งหมด 1,110 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย เกณฑ์ 0%

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม
เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 3 6 9 ICU อายุรกรรม 2 1 ICU ศัลยกรรม ICU เด็ก อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 5 15 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 4.72 7.01

12 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)
เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน)
เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube
เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อนหลุดรวม
ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557 อัตราการเลื่อนหลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 58 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 1 2 3 ICU อายุรกรรม ICU ศัลยกรรม ICU เด็ก รวม (ครั้ง) 4 7 อัตราการเลื่อนหลุดรวม 2.83 3.68

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio)
ณ ส.ค. 57 Quick Ratio 2.20 เกณฑ์ ≥1%

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ณ ส.ค.57 Current Ratio 2.36 เกณฑ์ ≥1.5%

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio)
ณ ส.ค.57 Cash Ratio 0.87 เกณฑ์ ≥0.8%

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก(Prescribing error)
จำนวนใบสั่งยา OPD ทั้งหมด 15,278 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา ครั้ง เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Dispensing error)
เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 371 ครั้ง เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน(Dispensing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 32 ครั้ง เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 26 ครั้ง เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบคุณค่ะ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google