งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เกณฑ์ต่ำกว่า 5% เสียชีวิต 88 ราย IPD 3,102 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน ธันวาคม 2556 1. UGIB 5 ราย 2. Bacterial pneumonia 4 ราย 3. CA Liver 4 ราย 4. Concussion without open 4 ราย intracranial wound 5. AMI3 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 241 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 14 ราย IPD 4,737 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER ธันวาคม 2556 1.อุบัติเหตุจราจร 5 ราย 2.อุบัติเหตุทั่วไป 5 ราย 3.หัวใจล้มเหลว 3 ราย 4.ผูกคอตาย 1 ราย ตายทั้งหมด 14 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 27 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,191 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 26 ราย PCT- ศัลยกรรม 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 21 ราย (1.AA 6 ราย 2.CKD 4 ราย 3.Acute diarrhoea 2 ราย 4.CA breast 2 ราย 5.DM 2 ราย 6.CHF 1 ราย 7.HT 1 ราย 8.SLE 1 ราย 9.Hypoglycemia 1 ราย 10.Infection wound 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 2 3 ราย (1.ESRD 1 ราย 2. CKD 1 ราย 3.Cirrhosis 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 1 2 ราย (1.ESRD 1 ราย 2. COPD 1 ราย ) - ศัลยกรรมชาย 1 ราย คือ 4.CA Larynx

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 405 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 225 9 ICU อายุรกรรม 214 7 ICU ศัลยกรรม 11 2 ICU เด็ก 513 9 อายุรกรรมชาย 2 11 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง 213 อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE 11 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 1161532 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.07 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 1075 22 ICU อายุรกรรม 112 4 ICU ศัลยกรรม 23 5 ICU เด็ก 142 7 รวม (ครั้ง) 12141238 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.86 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ก.ย. 56 Quick Ratio 1.18

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ก.ย.56 Current Ratio 1.27

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ก.ย.56 Cash Ratio 0.75

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 13,264 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 184 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 13,264 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 46 ครั้ง

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 11,394 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 248 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 11,394 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 22 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 11,394 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 5 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google