งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”

2 “Room service”

3 สามารถใช้ภาษา ในการขอรับ บริการในโรงแรม ที่พักได้ Using a hotel telephone

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Listening 2b. What does the woman want to eat? What’s her room number?

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a chicken salad a glass of milk Room 209

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The answers to these clues are all two words.

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล a. You can dial it to get dinner in your room dinner in your room room servic e room servic e

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล b. A list of hotel telephone numbers hotel director y hotel director y

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล c. It comes after the internation al code country code country code

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล d. A room for two people double room double room

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล e. A large sandwich club sandwi ch club sandwi ch

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล f. You ask for something specific or unusual specific or unusual special request

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล g. The hotel writes information about you on it booking form

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Complete the conversations.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล “Room service”. “Room service”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google