งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวนิสรีน อัศวะ วิวัฒน์กุล. การปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้การจัดทำ เอกสารต่าง ๆ ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระ งานโดยไม่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวนิสรีน อัศวะ วิวัฒน์กุล. การปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้การจัดทำ เอกสารต่าง ๆ ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระ งานโดยไม่จำเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวนิสรีน อัศวะ วิวัฒน์กุล

2 การปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้การจัดทำ เอกสารต่าง ๆ ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระ งานโดยไม่จำเป็น เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนและประมวลผล วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

3 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ ผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสอบถาม 2. การสนทนากลุ่ม

4 วงจร PDCA ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการ งานทะเบียนและประมวลผล การดำเนินการ P ขั้นการวางแผน Input 1. ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนและประมวลผล 2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนา 3. สอบถามความต้องการของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 4. กำหนดแนวทางในการพัฒนา 5. กำหนดระยะเวลาการใช้ กระบวนการ 1. เลือกทฤษฎีที่เหมาะสมกับการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน 2. สอบถามความต้องการของ ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ ให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล 3. วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียน เดิม และออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน ใหม่ โดยจัดการสนทนากลุ่มร่วมกับอาจารย์ ฝ่ายวิชาการ

5 วงจร PDCA ขั้นตอนการพัฒนา กระบวนการ งานทะเบียนและประมวลผล การดำเนินการ D ขั้นการปฏิบัติ Process ใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่ ออกแบบใหม่ ตลอดภาคเรียน และดำเนินการให้สอดคล้อง ตามความต้องการของผู้ตอบ แบบสอบถาม ทดลองใช้กระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนและประมวลผลใหม่ และ สอดแทรกเทคนิคการให้บริการ

6 วงจร PDCA ขั้นตอนการพัฒนา กระบวนการ งานทะเบียนและประมวลผล การดำเนินการ C ขั้นการ ประเมินผล และ ตรวจสอบ Output 1. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย 2. เก็บข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. สรุปผลการวิจัยและอภิปราย ผล หลังจากนำกระบวนการ ปฏิบัติงาน ไปใช้จริงเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยทำการประเมินความเหมาะสม ของกระบวนการปฏิบัติงานใหม่โดย ใช้แบบสอบถาม ความพึง พอใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม

7 วงจร PDCA ขั้นตอนการพัฒนา กระบวนการ งานทะเบียนและประมวลผล การดำเนินการ A ขั้นดำเนินการ ให้เหมาะสม Feedback 1. ประเมินผลการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนและประมวลผล จัดสนทนากลุ่มร่วมกับอาจารย์ฝ่าย วิชาการ เพื่อพิจารณาเลือก กระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและ ประมวลผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความ พึงพอใจมากไปปฏิบัติให้เป็น มาตรฐาน และพิจารณาข้อเสนอแนะ จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป

8 ก่อนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ทะเบียนและประมวลผล ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อกระบวนการ ปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลอยู่ในระดับ ปานกลาง และมีความต้องการให้พัฒนา กระบวนการให้บริการด้วยความรวดเร็ว สะดวก หลังจากผู้วิจัยได้นำทฤษฏีระบบมาออกแบบ กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ รวมถึง นำวงจร คุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงาน และนำไปทดลองใช้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน

9 พบว่า โดยรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการปฏิบัติงานมาก และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านบุคลากร ที่ให้บริการและสถานที่ มีความพึงพอใจต่อ กระบวนการปฏิบัติงาน มากที่สุด ส่วนด้านที่ เหลือมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ ปฏิบัติงานมาก เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ การจัดทำเอกสารทางการศึกษา การ ลงทะเบียนเรียน การจัดทำรายงานผลการ เรียน และการรับสมัครนักศึกษาและจัดทำ ประวัติ

10 ซึ่งผลจากการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่าการ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทะเบียนและ ประมวลผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ - เชียงใหม่ ทำให้งานทะเบียนและประมวลผล เกิดการพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด มีข้อค้นพบจากความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการก่อนการพัฒนากระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจปานกลางต่อ กระบวนการปฏิบัติงานกับหลังการพัฒนา กระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก ต่อกระบวนการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวนิสรีน อัศวะ วิวัฒน์กุล. การปฏิบัติที่ซ้ำซ้อน มีขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้การจัดทำ เอกสารต่าง ๆ ล่าช้าและเป็นการเพิ่มภาระ งานโดยไม่จำเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google