งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก. น้ำหนัก : ร้อยละ Line Staff Line & Staff 4

2 คำอธิบาย Lean คือ กระบวนการในการ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานและลดความสูญเปล่าที่เกิด จากการทำงานทั้งเรื่องของ ขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และทรัพยากร ฯลฯ

3 การคำนวณประสิทธิภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ขั้นตอนหรือกิจกรรมของกระบวนงาน โดย
ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีคุณค่ากับผู้รับบริการ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าสำหรับผู้รับบริการแต่จำเป็นต้องทำ ขั้นตอนหรือกิจกรรมใดไม่มีคุณค่าสำหรับผู้รับบริการ และไม่จำเป็นต้องทำ

4 เกณฑ์การประเมินผล การดำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ (100 คะแนน)

5 การดำเนินการ ตามตัวชี้วัด
เกณฑ์การประเมินผล คะแนน ผลสำเร็จของ การดำเนินการ ตามตัวชี้วัด ผลสำเร็จของการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด x 100 เป้าหมายของ ตัวชี้วัดที่กำหนด = ผล ≥ เท่ากับ 100 คะแนน หากดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้คะแนนตาม สัดส่วนของผลงาน วัดผลความสำเร็จได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

6 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5
ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean 60 70 80 90 100


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google