งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

2 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกตามหน้าที่ ได้ 3 กลุ่ม ผู้ผลิต (producer) ผู้บริโภค (consumer) ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (decomposer)

3 ซึ่งสิ่งมีชีวิตจะกินกันเป็นทอด ๆ ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน (energy flow) ในรูปแบบโซ่อาหาร (food chain) และสายใยอาหาร (food web)

4 ลำดับขั้นการกิน (tropic level)
1. โซ่อาหารแบบจับกินหรือแบบผู้ล่า (grazing food chain) พลังงานจากผู้ผลิตหรือผู้บริโภคไปยังผู้ลำดับสูงขึ้น พืช  กระรอก  เหยี่ยว

5

6 2. โซ่อาหารแบบดีไทรทัส (detritus food chain)
พลังงานหรือสารอาหารถ่ายทอดจากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ของผู้สลายสารอินทรีย์ผ่านต่อไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ

7 3. โซ่อาหารแบบปรสิต (parasitic food chain)
พลังงานหรือสารอาหารถ่ายทอดจาก host ไปยัง parasite เช่น สุนัขถูกเห็บดูดเลือด และเห็บนี้ติดเชื่อแบคทีเรีย Borrelia lonestari

8 พีระมิดทางนิเวศวิทยา (Ecological Pyramid)
เป็นการแสดงความสัมพันธ์ลำดับขั้นของโซ่อาหารในรูปแบบของพีระมิด ผู้ผลิตจะอยู่ที่ฐาน ตามด้วยผู้บริโภคอันดับหนึ่ง สอง และลำดับต่อไปเรื่อยๆ พีระมิดทางนิเวศวิทยาจำแนกเป็น 3 แบบ ได้แก่

9 1. พีระมิดจำนวน (pyramid of numbers)
แสดงลำดับของจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีหน่วยเป็น จำนวน/ตารางเมตร

10 2. พีระมิดมวลชีวภาพ (pyramid of biomass)
แสดงมวลชีวภาพหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในรูปของน้ำหนักแห้ง มีหน่วยเป็น กรัม/ตารางเมตร

11

12 3. พีระมิดพลังงาน (pyramid of energy)
แสดงปริมาณสิ่งมีชีวิตโดยบอกอัตราของการถ่ายทอดพลังงานและอัตราการผลิตของแต่ละลำดับชั้นอาหาร มีหน่วยเป็น กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ปี

13

14


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google