งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง
โดย สิริลักษณ์ ทิพย์ฤๅตรี

2 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง(Photosynthesis)
คลอโรพลาสต์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง(Photosynthesis) เป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชสีเขียว โดยมีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น   น้ำตาลกลูโคส   น้ำ  และ แก๊สออกซิเจน

3 องค์ประกอบและสมการ

4 การเปลี่ยนรูปพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย 1.พลังงานแสงจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเคมีสะสมอยู่ในผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลกลูโคส น้ำ และแก๊ส 2.น้ำตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งทันที และสะสมไว้ในเซลล์สีเขียว และแป้งจะเปลี่ยนกลับเป็นน้ำตาลกลูโคสอีกครั้ง เมื่อพืชต้องการไปใช้ในกาดำรงชีวิต

5 3.น้ำและแก๊สออกซิเจนจะถูกพืชคายออกมาทางปากใบกลับคืน

6 แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
1. การสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียวหรือมีคลอโรฟีลล์อยู่ โดยมีใบเป็นส่วนที่ทำหน้าที่โดยตรง โดยส่วนใหญ่จะแผ่เป็นแผ่นบาง จึงรับแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ผิวด้านบนของใบส่วนที่รับแสง เรียกว่า หลังใบ มักจะมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างของใบส่วนที่ไม่ได้รับแสง เรียกว่าท้องใบ

7 แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. เซลล์ในใบทุกเซลล์อยู่ใกล้ชิดกับเนื้อเยื่อลำเลียงหรือเส้นใบ ทำให้ใบได้รับน้ำและแร่ธาตุจากรากทางท่อลำเลียงน้ำที่เรียกว่า ไซเลม (Xylem) ของเส้นใบ ส่วนน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นจะถูกนำไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชทางท่อลำเลียงอาหารที่เรียกว่า โฟลเอม (Phloem) ของเส้นใบเช่นกัน

8 แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
3. คลอโรฟีลล์ (Chlorophyll) เป็นสารสีเขียวอยู่ภายในเม็ดคลอโรพลาสต์ ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ เม็ดคลอโรพลาสต์จะอยู่ในไซโทพลาซึม พืชสีเขียวจะสร้างคลอโรฟีลล์จากโปรตีนและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส โดยใช้พลังงานแสง จากรูป เป็นตัวอย่างรากสีเขียวของกล้วยไม้ที่ สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้

9 ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. เป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2. เป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนที่สำคัญของระบบนิเวศ 3. ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google