งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระดับจังหวัด โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระดับจังหวัด โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระดับจังหวัด โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

2 เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลทาง การศึกษาให้มีเอกภาพ มีความเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ทุกระดับและประเภท การศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน การศึกษาของจังหวัด (Educational Clearing House Database System) วัตถุประสงค์โครงการ

3 ภาพรวมของระบบ

4 นำเข้าข้อมูลสถิติ จาก Spread Sheets โดยใช้วิธี - Download Template ( แบบจัดเก็บข้อมูล 8 ตารางหลัก ) - ศทก. นำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เข้า ระบบคลังข้อมูล และหน่วยงาน ในระดับจังหวัดติดตามข้อมูล ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และ นำเข้าผ่านแบบจัดเก็บ เพิ่มเติม รายงานสถานภาพข้อมูลว่าโรงเรียนใดยังไม่จัดส่งข้อมูล รายงานสถิติ เช่น จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครู ห้องเรียน รายโรง ตัวชี้วัดทางการศึกษา เช่น อัตราส่วนผู้เรียนต่อประชากร รายจังหวัด ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไปของแต่ละจังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบล พื้นที่ ฯลฯ ความสามารถของระบบ

5 ภาพรวมการทำงานของระบบ คลังข้อมูล กลุ่มจังหวัด (Zone) จังหวัด (Province) สังกัด (Division) สถานศึกษา (School) สป. ศธ.

6 โครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ

7 ระดับการเข้าถึง ข้อมูล (Access Level) ระดับการเข้าถึง ข้อมูล (Access Level) บัญชีรายชื่อ (Web Account) บัญชีรายชื่อ (Web Account) กลุ่มบัญชีรายชื่อ (Group Account) กลุ่มบัญชีรายชื่อ (Group Account) สิทธิในการบริหาร จัดการข้อมูล (Permission) สิทธิในการบริหาร จัดการข้อมูล (Permission) โครงสร้าง Account ผู้ใช้งานระบบ

8 ระดับในการเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูล (Access Level) ระดับประเทศ (MOE) ระดับประเทศ (MOE) ระดับกลุ่ม จังหวัด (Zone) ระดับกลุ่ม จังหวัด (Zone) ระดับจังหวัด (Province) ระดับจังหวัด (Province) ระดับสังกัด (Division) ระดับสังกัด (Division) ระดับ สถานศึกษา (School) ระดับ สถานศึกษา (School) ที่ระดับการเข้าถึงข้อมูล 1 ประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งหมด 2 กลุ่ม จังหวัด สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สถานศึกษาได้ทุกๆ สถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม จังหวัด 3 จังหวัดสามารถเข้าถึงข้อมูลของ สถานศึกษาได้ทุกๆ สถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัด 4 หน่วยงา นต้น สังกัด สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สถานศึกษาได้ทุกๆ สถานศึกษาที่อยู่ใน หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ ละจังหวัด 5 สถานศึก ษา สามารถเข้าถึงข้อมูลของ สถานศึกษาได้เฉพาะแต่ละ สถานศึกษา

9 ที่ชื่อกลุ่มคำอธิบาย สิทธิในการบริหาร จัดการข้อมูล 1 Super Administrator กลุ่มผู้ใช้งานในระดับ สูงสุด ใช้กับเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น สามารถบริหารจัดการ ข้อมูลได้ทั้งหมด 2 Guest กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ ไม่ต้อง Login เข้าใช้ งานระบบ สามารถดูรายงานได้ เท่านั้น 3 Administrator กลุ่มผู้ดูแลระบบ สามารถนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้า และดูรายงานได้ 4 User กลุ่มผู้ใช้งาน สามารถนำเข้าข้อมูลและ ดูรายงานได้ 5Custom กลุ่มผู้ใช้งานอื่นๆ ( ตั้ง ในภายหลัง ) สามารถเข้าถึงและ บริหารจัดการข้อมูลได้ เท่ากับหรือน้อยกว่าผู้ที่ สร้างกลุ่มนั้นๆ ขึ้นมา กลุ่มผู้ใช้งาน (Group Account)

10 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน (Group Account)

11 ap หมายถึง กลุ่มผู้ดูแลระบบของจังหวัด (Administrator of the Province) up หมายถึง กลุ่มผู้ใช้งานระบบของจังหวัด (User of the Province) รหัสจังหวัด 2 หลัก (Province ID) กำหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่มาพร้อม ระบบ (Build-in Account) 2) กลุ่มผู้ใช้งานในระดับจังหวัด (Province) ap + รหัสจังหวัด โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) up + รหัสจังหวัด โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User)

12 ad หมายถึง กลุ่มผู้ดูแลระบบของสังกัดสถานศึกษา (Administrator of the Division) ud หมายถึง กลุ่มผู้ใช้งานระบบของสังกัดสถานศึกษา (User of the Division) รหัสจังหวัด 2 หลัก (Province ID) กำหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ รหัสสังกัด 2 หลัก (Division ID) กำหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่มาพร้อม ระบบ (Build-in Account) 3) กลุ่มผู้ใช้งานในระดับสังกัดของสถานศึกษา (Division) ad + รหัสจังหวัด + รหัสสังกัด โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) ud + รหัสจังหวัด + รหัสสังกัด โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User)

13 as หมายถึง กลุ่มผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา (Administrator of the School) us หมายถึง กลุ่มผู้ใช้งานระบบของสถานศึกษา (User of the School) รหัสสถานศึกษา 10 หลัก (School ID) กำหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่มาพร้อม ระบบ (Build-in Account) 4) กลุ่มผู้ใช้งานในระดับสถานศึกษา (School) as + รหัส สถานศึกษา โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) us + รหัส สถานศึกษา โครงสร้างบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (User)

14 ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ กลุ่มข้อมูลสถิติทางการศึกษาที่ต้องนำเข้า

15 Flow การบริหารจัดการ และการนำเข้าข้อมูล สถิติ 1) Login เข้าใช้งาน 2) Download Excel ต้นแบบ (Template) หรือ Export ข้อมูลสถิตของปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไข 2) Download Excel ต้นแบบ (Template) หรือ Export ข้อมูลสถิตของปีที่แล้วเพื่อนำมาแก้ไข 3) แก้ไขข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 4) นำเข้าข้อมูล (Import) Excel 5) Admin ของระดับชั้นที่สูงกว่าทำการอนุมัติข้อมูลที่ นำเข้า (Approve)

16 การเข้าใช้งานระบบ http://203.146.15.214/ URL ระบบ www.mis.moe.go.th


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระดับจังหวัด โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google