งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเทคโนโลยี ระยะเวลา ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี

2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
แบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 4 ยุค 1. ยุคโบราณ 2. ยุคกลาง 3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4. ยุคศตวรรษที่ 20

3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ยุคโบราณ ใช้สิ่งที่มีในธรรมชาติเพื่อการอยู่รอด ----> ไม้ กระดูก ขนสัตว์ ใบไม้ ในยุคหิน มนุษย์เอาหินมาทำประโยชน์ > ทำอาวุธ ยุคโลหะ >พัฒนาเครื่องมือ อาวุธ เริ่มมีอุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึ้น สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

4 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ยุคกลาง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ระบบแม่แรงยกสิ่งของ แยกแร่ออกจากสายแร่ การทำกระดาษ การทอผ้าไหม เข็มทิศ เครื่องปั้นดินเผา นาฬิกา เครื่องจักรไอน้ำ แท่นพิมพ์

5 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน กังหันลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การถลุงแร่ พัฒนาสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน เขื่อน การสื่อสารและคมนาคม เป็นยุคที่ก้าวหน้ารวดเร็วมาก เป็นเทคโนโลยีตามความต้องการของสังคมอุตสาหกรรมขณะนั้น

6 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ยุคศตวรรษ 20 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่มีขีดจำกัด มีทั้งการสร้างและการทำลาย

7 เรียกยุคนี้ว่ายุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคดิจิตัล หรือยุคเทคโนโลยี
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี แบ่งตามความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี แบ่งได้ 2 ยุค ยุคแรก เทคโนโลยีเกิดพร้อมมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการ เพื่อความอยู่รอด ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทำให้เกิดสังคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น สังคมเกษตรกรรมเล็กลง เรียกยุคนี้ว่ายุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคดิจิตัล หรือยุคเทคโนโลยี

8 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
แบ่งตามลักษณะของเทคโนโลยี ได้ 5 ขั้น 1. ช่างฝีมือ 2. ช่างกล 3. ระบบเครื่องจักรโรงงาน 4. เครื่องจักรอัตโนมัติ 5. สมองกล

9 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ช่างฝีมือ (Handcraft) เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ฝีมือในการประดิษฐ์เครื่องมือหรือสิ่งต่าง ๆ

10 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ช่างกล (Mechanization) เป็นความรู้

11 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ระบบเครื่องจักรโรงงาน (Mass Production) เป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google