งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relationchip and functions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relationchip and functions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relationchip and functions

2 Starting the Lesson: (Warm-up) - Good morning students. - How are you today? S : ……………………………………….

3 For Learning to Happen! Clear your desk of anything that may distract you. Remove all other thoughts from your mind. ลบ ความคิดอื่น ๆ ออกจากใจคุณ Pay close attention.. ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด Try all the examples. พยายามดูตัวอย่างทั้งหมด Ignore all other distractions. ไม่สนใจสิ่งรบกวน

4 Learning Outcomes expected 1.The concept of the relationchip and funtions 2.Write a relationchip by in tabular form Equation and graph 3. Create relationchip or funtions of the siluration 4.Solve Graph of equation Inequality funtions ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และ ฟังก์ชัน 2. เขียนกราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ 3. สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชัน จากสถานการณ์ หรือปัญหาที่กำหนดให้ได้ 4. ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา

5

6 ในการแสดงความสัมพันธ์ เช่น เงินค่าโทรศัพท์เป็น 5 เท่า ของจำนวนนาทีที่ ใช้เรียกออก นอกจาก จะเขียนแทนความสัมพันธ์ในรูปเซต r = {(m,b) / b = 5m} แล้วในบางครั้งจะเขียนเฉพาะ สมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ b = 5m เมื่อ b แทนจำนวนเงินค่าโทรศัพท์ ( บาท ) และ m แทนจำนวนนาทีที่ใช้เรียกออก ในการแสดงความสัมพันธ์ เช่น เงินค่าโทรศัพท์เป็น 5 เท่า ของจำนวนนาทีที่ ใช้เรียกออก นอกจาก จะเขียนแทนความสัมพันธ์ในรูปเซต r = {(m,b) / b = 5m} แล้วในบางครั้งจะเขียนเฉพาะ สมการเพื่อแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ b = 5m เมื่อ b แทนจำนวนเงินค่าโทรศัพท์ ( บาท ) และ m แทนจำนวนนาทีที่ใช้เรียกออก Example 1 จำนวนนาที m จำนวนเงิน ( บาท ) b (m,b) 1 1 5 5 (1,5) 2 2 3 3 4 4 5 5 10 15 20 25 (2,10) (3,15) (4,20) (5,25)

7 Example 2 แทนความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ได้ยินเสียงฟ้าผ่า ( x วินาที ) กับระยะทางระหว่างผู้ทีได้ยินเสียงกับสถานที่เกิดฟ้าผ่า (y กิโลเมตร ) จงแสดงคู่ อันดับบางคู่ อันดับบางคู่ของความสัมพันธ์ r และใช้คู่อันดับดังกล่าวเขียนกราฟของความสัมพันธ์ กับระยะทางระหว่างผู้ทีได้ยินเสียงกับสถานที่เกิดฟ้าผ่า (y กิโลเมตร ) จงแสดงคู่ อันดับบางคู่ อันดับบางคู่ของความสัมพันธ์ r และใช้คู่อันดับดังกล่าวเขียนกราฟของความสัมพันธ์ เวลา ( วินาที ) x ระยะทาง ( กิโลเมตร ) y (x,y) 0 0 0 0 (0,0) 1 1 2 2 5 5 10 1 1 2 2 3 3 (5,1) (10,2) (15,3) 15

8 Homework Page 124 1. จงยกตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงความสัมพันธ์ ในรูปคู่อันดับ สมการ กราฟ หรือ เซต 1. จงยกตัวอย่างสมาชิกของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงความสัมพันธ์ ในรูปคู่อันดับ สมการ กราฟ หรือ เซต 1) เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง 2) น้ำหนักของนักเรียนที่มีส่วนสูง 150 – 160 เซนติเมตรในห้องเรียน 3) พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 10 เซนติเมตร

9 Homework Page 124 2. จงเขียนความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ในรูปสมการ 1) ค่าโดยสารรถซึ่งคิดจากค่าโดยสารขั้นต้น 35 บาท รวมกับค่าโดยสารซึ่งคิดจาก ระยะทางที่รถวิ่งกิโลเมตรละ 1,50 บาท 1) ค่าโดยสารรถซึ่งคิดจากค่าโดยสารขั้นต้น 35 บาท รวมกับค่าโดยสารซึ่งคิดจาก ระยะทางที่รถวิ่งกิโลเมตรละ 1,50 บาท 2) ความยาวของเส้นทะเยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีด้านยาวด้านละ a หน่วย 3) ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละเดือนซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 บาท รวมกับ ค่าใช้นาทีละ 3 บาท 3) ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแต่ละเดือนซึ่งคิดจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200 บาท รวมกับ ค่าใช้นาทีละ 3 บาท

10 Click when ready  Teacher Mr.Chaweng © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 ขอให้ทุกคนตั้งใจทำการบ้านนะครับ

11 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready Wang991.wordpress.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100 Relationchip and functions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google