งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องง่ายๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และควรทำ นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องง่ายๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และควรทำ นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องง่ายๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และควรทำ นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1

2 สถานภาพนักศึกษา 1. การลงทะเบียน 1.1 กระบวนวิชา 1.2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 1.3 ลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัย 2. การลาพักการศึกษา 3. การขยายเวลาการศึกษา 4. การลาออก อย่าละเลยเรื่องของตัวเองต้องให้ตามเหมือน… นักศึกษาย่อมรู้สถานภาพตัวเองดีที่สุด 2

3 การขยายเวลาการศึกษา - การขยายเวลาการศึกษา นักศึกษาบางรายจะ เข้าใจว่าการขยายเวลา 1 ครั้ง สามารถขยายได้ 2 ภาคการศึกษา (ไม่ถูกต้อง) - การขยายเวลาการศึกษา ทำได้ครั้งละ 1 ภาค การศึกษา และไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น 3

4 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ - นักศึกษาควรใช้แบบฟอร์มหรือเอกสารที่ถูกต้อง เนื่องจากนักศึกษา บางคนใช้แบบฟอร์มของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทำให้เสียเวลา) ที่สำคัญขอให้เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วยทุกครั้ง 4 ใบคำร้องทั่วไป เรื่อง …………………………. เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

5 การขอสำเนาหัวข้อโครงร่างวิททยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระ - หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อย สามารถขอสำเนาเอกสารได้ ที่ห้องธุรการภาควิชา/สาขาวิชาร่วม 5 การพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะประชุมพิจารณาหัวข้อโครงร่างเดือนละ 1 ครั้ง

6 แบบ แผน ทำไมถึงจำไม่ได้? ปริญญาโท - แผน ข - แผน ก แบบ ก 1 - แผน ก แบบ ก 2 6 ปริญญาเอก แบบ 1 - แบบ 1.1 (ฐานโท) - แบบ 1.2 (ฐานตรี) แบบ 2 - แบบ 2.1 (ฐานโท) - แบบ 2.2 (ฐานตรี) ตรวจสอบ แบบ แผน สาขาวิชาทุกครั้งที่กรอกเอกสาร

7 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร ให้เข้าใจ นักศึกษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน และเงื่อนไขของแต่ละ หลักสูตรให้ชัดเจน 7 หากมีข้อสงสัย -->> ให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน

8 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าแบบอิสระ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรของ ตนเอง (3, 6, 12, 15, 36, 48, 72) 8 - มีนักศึกษาหลายคน ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เกินกว่าหลักสูตร เมื่อสอบ วิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ต้องทำเรื่องขอยกเลิกการลงทะเบียนย้อนหลัง ทำให้ขั้นตอนการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษาล่าช้า - พิมพ์รหัสกระบวนวิชาผิดพลาด (202799,202797,202897, 202898, 202899) จึงขอให้นักศึกษาหมั่นตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน - ผ่านหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ - ลงทะเบียนภายในสองภาคการศึกษาปกติถัดไป

9 สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ แล้วไม่อยากเสียเงินลงทะเบียนภาค การศึกษาถัดไป นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ - จะต้องผ่านการเรียนกระบวนวิชาครบถ้วน (GPA >= 3.00) - สอบผ่านภาษาต่างประเทศ (แผน ข) - สอบผ่านประมวลความรู้ (แผน ข, ป.เอก) 9 การเสนอชื่อเพื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องวางแผนการสอบ ก่อน กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 1 เดือน นักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ก่อนวันเปิดภาค การศึกษาถัดไป จึงจะไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย หลังจากสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอสิระ : นักศึกษาจะต้องแก้เล่ม ภายใน 60 วัน (ร่าง)

10 ลงทะเบียนทุกครั้ง เมื่อยังไม่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่รู้ตัวว่า ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้อง ลงทะเบียนหรือลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา หากไม่ลงทะเบียนหรือลาพักการศึกษา จะพ้นสภาพ นักศึกษา 10 ปัญหาจะเกิดจากนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ เสร็จแล้ว และคิดว่าสำเร็จ การศึกษาไปแล้ว จึงไม่ลงทะเบียนใดๆ

11 11

12 Facebook : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. Facebook : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช. 12 โทรศัพท์ 053-943315-6, 086-4291673 (ในเวลาราชการ) ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เรื่องง่ายๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และควรทำ นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา นายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google