งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ต้นทุนผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ต้นทุนผสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ต้นทุนผสม

2 การวิเคราะห์ต้นทุนผสม
วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด วิธี Scatter graph วิธี Least Square Regression Analysis

3 วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด(High – Low Method)
เลือกจุดที่ระดับกิจกรรมสูงสุด – ต่ำสุด คำนวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จากสูตร ต้นทุนรวม ณ ระดับปริมาณกิจกรรมสูงสุด – ต้นทุนรวม ณ ระดับต่ำสุด ระดับปริมาณกิจกรรมสูงสุด – ระดับปริมาณกิจกรรมต่ำสุด คำนวณต้นทุนผันแปรรวมจากสูตร ต้นทุนผันแปรรวม = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับปริมาณกิจกรรมสูงสุด/ต่ำสุด คำนวณต้นทุนคงที่ จากสูตร ต้นทุนคงที่ = ต้นทุนรวม - ต้นทุนผันแปรรวม

4 วิธี Least Square Regression Analysis
สมการต้นทุนอยู่ในรูป y = a +b(x) โดยที่ a หมายถึง ต้นทุนคงที่ b หมายถึง ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย คำนวณค่า a และ b จากสูตรดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ต้นทุนผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google