งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 th International Conference on National Product for Health and Beauty (NATPRO5) 4 - 9 พฤษภาคม 2557 จัดโดย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 th International Conference on National Product for Health and Beauty (NATPRO5) 4 - 9 พฤษภาคม 2557 จัดโดย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 th International Conference on National Product for Health and Beauty (NATPRO5) 4 - 9 พฤษภาคม 2557 จัดโดย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดย ดร. จงกล สายสิงห์

2 Our Soul is for the Benefit of Mankind วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน - เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - เพื่อนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

3 Our Soul is for the Benefit of Mankind รายงานผลการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยของ keynote speaker, invited speaker, oral presentation รวมทั้ง poster presentation รวมทั้งได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิจัยในประเทศและนานาชาติ

4 Our Soul is for the Benefit of Mankind ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - นำเสนองานวิจัยและได้เผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจ - ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยทั้งในและต่างสถาบัน

5 Our Soul is for the Benefit of Mankind การเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และ อื่น ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้อาจารย์ที่สนใจ

6 Our Soul is for the Benefit of Mankind ภาพกิจกรรม ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5 th International Conference on National Product for Health and Beauty (NATPRO5) 4 - 9 พฤษภาคม 2557 จัดโดย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google